Keresés a Bibliában

Jézus megjelenik az apostoloknak.

36Miközben erről beszéltek, Jézus megjelent közöttük és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek! (Én vagyok, ne féljetek.)” 37Zavarukban és félelmükben azt hitték, hogy szellemet látnak. 38De ő így szólt hozzájuk: „Miért vagytok megzavarodva? S miért támad kétely szívetekben? 39Nézzétek kezemet és lábamat! Én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok! A szellemnek nincs húsa és csontja, mint nekem.” 40E szavakra megmutatta nekik kezét és lábát. 41De mivel örömükben még mindig nem hittek és még mindig a meglepetés hatása alatt álltak, megkérdezte tőlük: „Van itt valami ennivalótok?” 42Adtak neki egy darab sült halat (és lépesmézet). 43Fogta, szemük láttára evett belőle (és a maradékot odaadta nekik).

Búcsúbeszéd.

44Aztán így szólt hozzájuk: „Ez az, amit mondtam nektek, amikor még veletek voltam: be kell teljesülnie mindannak, amit Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban megjövendöltek rólam.” 45Akkor megnyitotta elméjüket, hogy megértsék az Írásokat. 46Majd így folytatta: „Meg volt tehát írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell és harmadnapon halottaiból föl kell támadnia. 47Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni, Jeruzsálemtől kezdve, minden népnek. 48Ti tanúi vagytok ezeknek. 49Én pedig elküldöm rátok Atyám megígért ajándékát. Maradjatok a városban, amíg erő nem tölt el a magasságból titeket.”

KNB SZIT STL BD RUF KG


Jézus feltámadása

Péter és János a sírnál.

20 1A hét első napján, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól.

Jézus megjelenik az apostoloknak.

19Estefelé, még a hét első napján, együtt voltak a tanítványok, zárt ajtók mögött, mert féltek a zsidóktól. Akkor eljött Jézus, közéjük lépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” 20E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. 21„Békesség nektek!” – ismételte. „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” 22E szavak után rájuk lehelt és folytatta: „Vegyétek a Szentlelket. 23Akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer, akinek pedig megtartjátok, az bűnben marad.” 5Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad és én őbenne, az bő termést hoz. Hiszen nélkülem semmit sem tehettek.

KNB SZIT STL BD RUF KG