Keresés a Bibliában

Mózes halála.

34 1Mózes tehát Moáb pusztájából fölment Nebo hegyére, a Piszga-(hegység) csúcsára, amely Jerikóval szemben van, s az Úr megmutatta neki az egész országot: Gileádot Dánig, 2egész Naftalit, Efraim és Manassze földjét, Júda egész területét a nyugati tengerig, 3a déli országrészt és a (Jordán)-kanyart, Jerikónak, a pálmák városának síkságát, egészen Coárig. 4Így szólt hozzá az Úr: „Ez az a föld, amelyre Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak esküt tettem ezekkel a szavakkal: Utódaidnak adom! Megnézheted, saját szemeddel, de oda nem jutsz el!” 5Akkor ott, Moáb földjén meghalt Mózes, az Úr szolgája, az Úr ígérete szerint. 6(Az Úr) Moáb földjén, a völgyben temette el Bet-Peorral szemben. De sírját nem ismeri senki, mind a mai napig. 7Mózes 120 esztendős volt, amikor meghalt. Szeme sem tört meg, frissessége megmaradt. 8Izrael fiai 30 napig siratták Mózest Moáb pusztáján, akkor véget ért Mózes siratásának ideje. 9Józsuét, Nun fiát azonban eltöltötte a bölcsesség lelke, mivel Mózes rátette kezét és Izrael fiai engedelmeskedtek neki – úgy tettek, amint az Úr Mózesnek parancsolta. 10Izraelben azonban nem támadt többé olyan próféta, mint Mózes, akivel az Úr szemtől szemben találkozott. 11Az Úr parancsára sok jelet és csodát mutatott Egyiptom földjén a fáraón és szolgáin és az egész országon.

BEVEZETÉS JÓZSUE KÖNYVÉHEZ

12Nagy hatalomról tett tanúságot, s nagy rettenetet keltett egész Izrael szeme láttára.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet