Keresés a Bibliában

26Amikor elvezették, megragadtak egy bizonyos cirenei Simont, aki épp a mezőről jött, és rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után.
27A nép és az asszonyok nagy sokasága követte. A mellüket verték, és siratták Jézust. 28Ő feléjük fordulva ezt mondta:
– Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket sirassátok! 29Mert jönnek napok, amikor majd ezt mondják: „Boldogok a meddők; az anyaméhek, amelyek nem szültek, és az emlők, amelyek nem szoptattak!” 30Akkor majd így szólnak a hegyeknek: „Essetek ránk!”; és a halmokhoz: „Borítsatok el minket!” 31Mert ha ezt teszik a zöldellő fával, mi lesz a szárazzal?
32Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket.
33Amikor a Koponyának nevezett helyre értek, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket. Az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. [[ 34Jézus pedig ezt mondta: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!”]] Sorsvetéssel osztozkodtak ruháin.
35A nép ott állt, és nézte. A főemberek pedig így csúfolták: „Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő Isten kiválasztott Messiása!” 36Kigúnyolták a katonák is. Odamentek hozzá, silány bort vittek neki, 37és így szóltak: „Ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat!” 38Felirat is volt a feje fölött:
„Ez a zsidók királya.” 39A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta:
– Te vagy a Messiás, nem? Mentsd meg magadat és minket is!
40De a másik megrótta:
– Nem féled Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy! 41Mi jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el.
42Majd így szólt:
– Jézus, emlékezz meg rólam, amikor országodba jutsz!
43Ő így felelt:
– Bizony, mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban.
44Már majdnem dél volt. Sötétség lett az egész földön délután három óráig, 45mert a nap elhomályosodott. A Templom kárpitja pedig középen kettéhasadt. 46Ekkor Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, kezedbe ajánlom lelkem! Ezekkel a szavakkal meghalt.
47Amikor a százados látta, mi történt, dicsőítette Istent, és így szólt: „Ez az ember valóban igaz volt.” 48Az egész sokaság, amely erre a látványra verődött össze, amikor látta a történteket, a mellét verve tért haza.
49Ismerősei pedig mindnyájan, és az őt Galileától fogva követő asszonyok távolabb állva szemlélték mindezt.
50Volt egy Arimateából, a júdeaiak egyik városából való, József nevű ember, a nagytanács tagja, derék és igaz férfi, 51aki nem értett egyet a többiek határozatával és eljárásával, és aki maga is várta Isten országát. 52Elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. 53Aztán levette, gyolcsba göngyölte, és elhelyezte egy sziklába vágott sírboltban, amelyben még soha senki sem feküdt. 54Az előkészület napja volt, és már majdnem megkezdődött a szombat.
55Elkísérték őt az asszonyok, akik vele együtt jöttek Galileából, és megnézték a sírboltot, meg azt is, hogyan helyezték el a testét. 56Aztán visszatértek, illatszereket és keneteket készítettek. A szombati nyugalmat megtartották a parancsolat szerint.

KNB SZIT STL BD RUF KG