Keresés a Bibliában

1 1 2Péter, Jézus Krisztus apostola, a Pontus, Galácia, Kappadókia, Ázsia provincia és Bithünia vidékén szórványban élő, az Atyaisten gondviselése folytán a Lélek megszentelése által engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való meghintésre kiválasztott jövevényeknek: kegyelem és béke adassék nektek bőséggel!
3Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reményre újjászült minket. 4Arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra, 5akiket Isten hatalma őriz a hit által az üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. 6Ezért örvendeztek, noha most – mivel így kell lennie – egy kissé szomorkodtok különféle kísértések között, 7hogy megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben próbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor dicséretre, dicsőségre és tiszteletre méltónak bizonyuljon. 8Őt, noha nem láttátok, szeretitek, s bár most sem látjátok, hisztek benne, és kimondhatatlan, megdicsőült örömmel örvendeztek, 9mert eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét. 10Ezt az üdvösséget fürkészték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről prófétáltak 11azt vizsgálva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést Krisztus bennük lévő Lelke, amikor a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről jövendölt. 12Ők azt a kinyilatkoztatást kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgáltak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe az angyalok vágyakoznak belepillantani.

KNB SZIT STL BD RUF KG