Keresés a Bibliában

38 1Ebben az időben Júda lement testvéreitől, és betért egy Híra nevű adullámi emberhez. 2Ott meglátta egy Súa nevű kánaáni embernek a lányát, feleségül vette, és bement hozzá. 3Az fogant, fiút szült, és elnevezte Hernek. 4Aztán ismét gyermeket fogant az asszony, s a fiút, akit szült, elnevezte Onánnak. 5Harmadikat is szült: azt Selának nevezte el. Keszibben volt, amikor azt szülte.
6Júda egy Támár nevű feleséget adott elsőszülöttjének, Hernek. 7Her azonban, Júda elsőszülöttje gonosz volt az Úr színe előtt, és az Úr megölte. 8Júda ezért azt mondta Onánnak: »Menj be bátyád feleségéhez, és vedd el, hogy utódot támassz a bátyádnak!« 9Ő azonban, mivel tudta, hogy nem az ő számára születik a gyermek, amikor bement bátyja feleségéhez, a földre ontotta a magot, hogy a bátyja nevére ne szülessék gyermek. 10Ezért elveszítette őt az Úr, mivel utálatos dolgot cselekedett. 11Júda ekkor azt mondta a menyének, Támárnak: »Légy özvegyen az apád házában, amíg Sela fiam fel nem nő!« Attól félt ugyanis, hogy ez is meghal, mint bátyjai. Az asszony elment, és atyja házában lakott.
12Sok nap múltával aztán meghalt Súa lánya, Júda felesége. Amikor Júda a gyász leteltével megvigasztalódott, Hírával, adullámi barátjával felment Támnába azokhoz, akik a juhait nyírták. 13Hírül vitték ekkor Támárnak, hogy az apósa Támnába megy a juhnyírásra. 14Erre ő levetette özvegysége ruháit, fátyolt öltött, és külsejét elváltoztatva leült a Támnába vivő út elágazásánál, Énaim kapujánál. Sela ugyanis felnövekedett már, mégsem kapta meg férjül. 15Amikor Júda meglátta, azt hitte róla, hogy parázna személy; eltakarta ugyanis az arcát. 16Odament tehát hozzá, és azt mondta: »Engedd meg, hogy lefeküdjek veled!« Nem tudta ugyanis, hogy a menye. Az így felelt: »Mit adsz nekem, ha lefekhetsz velem?« 17Ő azt mondta: »Küldök neked egy kecskegidát a nyájból.« Erre az így szólt: »Adj zálogot nekem, amíg megadod.« 18Júda megkérdezte: »Mit kérsz magadnak zálogul?« Az így felelt: »A gyűrűdet, a karkötődet és a botodat, amelyet kezedben tartasz.« Ő odaadta neki. Miután bement hozzá, az asszony fogant. 19Aztán felkelt, és elment, letette öltözékét, amelyet magára vett, majd újra felvette özvegysége ruháit.
20Júda később elküldte a kecskegidát adullámi barátja által, hogy visszakapja a zálogot, amelyet az asszonynak adott. Mivel nem találta meg az asszonyt, 21megkérdezte annak a helységnek a férfiait: »Hol az az asszony, aki Énaimban az út elágazásánál üldögélt?« Azok mindannyian azt felelték: »Ezen a helyen sohasem volt parázna személy!« Erre 22visszatért Júdához, és azt mondta neki: »Nem találtam meg, és annak a helységnek az emberei is azt mondták nekem, hogy ott sohasem ült parázna személy.« 23Júda erre azt mondta: »Tartsa csak meg magának a zálogot; hazugsággal igazán nem vádolhat minket. Én elküldtem a gidát, amelyet ígértem, de te nem találtad meg.«
24Három hónap múlva aztán jelentették Júdának: »Paráználkodott Támár, a menyed, és már meglátszik rajta, hogy viselős.« Júda erre azt mondta: »Vigyétek ki, és égessétek el!« 25Amikor azonban ki akarták vinni a büntetésre, ezt üzente az apósának: »Attól a férfitól fogantam, akié mindez: nézd meg, kinek a gyűrűje, karkötője és botja ez!« 26Az megismerte, amit odaadott és így szólt: »Igazabb ő, mint én, mert nem adtam oda őt Selának, a fiamnak!« Többé azonban nem ismerte meg őt.
27Amikor aztán a szülés elérkezett, ikrek voltak a méhében. A gyermekek szülése közben az egyik kidugta a kezét, mire a bába piros fonalat kötött rá, mondván: 28»Ez jön ki elsőnek.« 29De az visszahúzta a kezét, és a testvére született meg. Az asszony erre azt mondta: »Miért hasadt meg előtted a burok?« Ezért Fáresznek (azaz Szakadásnak) nevezte el őt. 30Aztán megszületett a testvére is, az, akinek a kezén a piros fonal volt; s ő elnevezte Zárának (azaz Napkeltének).

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

38,1 A történet feltételezi, hogy Júda elszakadt Jákob családjától.

38,6 A »sógorházasság« (az elhunyt testvérnek ill. rokonnak utódot támasztani) kötelező volt Izraelben (vö. Rút könyve). Az ilyen házasságból született elsőszülött fiú az elhunyt fiának és örökösének számított. Ilymódon az özvegyek társadalmi helyzete is biztosítva volt.

38,27 A júdeai két törzs: Fáresz és Zára ellentétének eredetét magyarázza ez a történet.

Előző fejezet Következő fejezet