Keresés a Bibliában

24 1Jézus kijött a templomból és elindult. Tanítványai odamentek hozzá, hogy megmutassák neki a templom épületeit. 2Ekkor így szólt hozzájuk: »Ugye, látjátok ezeket mind? Bizony, mondom nektek: Nem marad itt kő kövön, ami el ne pusztulna.«
3Mikor az Olajfák hegyén leült, a tanítványok külön odamentek hozzá és kérték: »Mondd meg nekünk, mikor történnek ezek? És mi lesz a jele eljövetelednek és a világ végének?«
4Jézus azt válaszolta nekik: »Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen titeket. 5Mert sokan fognak jönni az én nevemben és azt mondják: ‘Én vagyok a Krisztus’, és sokakat félre fognak vezetni. 6Harcokról és háborús hírekről fogtok majd hallani. Vigyázzatok majd, meg ne rémüljetek. Ennek be kell következni, de ez még nem a vég. (Dán 2,28) 7Mert nemzet nemzet ellen támad és ország ország ellen. Sokfelé éhínség lesz és földrengés. 8De mindez csak a fájdalmak kezdete lesz. 9Akkor majd gyötrelmeknek vetnek alá benneteket és megölnek titeket. Gyűlöletesek lesztek minden nemzet előtt az én nevemért. 10Sokan megbotránkoznak majd, elárulják és gyűlölni fogják egymást. 11Sok hamis próféta támad és sokakat félrevezetnek. 12Mivel megsokasodik a gonoszság, sokak szeretete kihűl majd. 13De aki kitart mindvégig, az üdvözül. 14Az országnak ezt az örömhírét pedig hirdetni fogják az egész világon, tanúságot tesznek róla minden nép előtt – és akkor eljön majd a vég.
15Amikor tehát látjátok, hogy a pusztító gyalázat, amelyről Dániel próféta beszélt, ott áll a szent helyen – aki olvassa, értse meg! –, (Dán 9,27) 16akkor azok, akik Júdeában vannak, fussanak a hegyekbe. 17Aki a tetőn van, ne szálljon le, hogy elvigyen valamit a házából, 18aki pedig a mezőn, ne térjen vissza, hogy elvigye a köntösét! 19Jaj a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban!
20Imádkozzatok azért, hogy menekülésetek ne télen, és ne szombaton legyen. 21Mert olyan nagy szorongattatás lesz akkor, amilyen még nem volt a világ kezdetétől mostanáig, és nem is lesz többé. (Dán 12,1; Jo 2,2) 22Ha meg nem rövidítenék azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért megrövidítik azokat a napokat. 23Akkor, ha valaki azt mondja nektek: ‘Íme, itt a Krisztus’, vagy ‘ott’, ne higgyétek. 24Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, nagy jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék. 25Íme, előre megmondtam nektek. 26Ha tehát azt mondják nektek: ‘Íme, a pusztában van’, ne menjetek ki; ‘íme, a belső szobákban’, ne higgyétek. 27Mert amint a villám napkeleten támad és napnyugatig látszik, olyan lesz az Emberfiának eljövetele is. 28Ahol ugyanis a holttest van, oda gyűlnek a keselyűk.
29E napok szorongattatásai után a nap elsötétedik, a hold nem sugározza fényét, a csillagok lehullanak az égről, s az ég erői megrendülnek. (Iz 13,10) 30Aztán feltűnik az égen az Emberfia jele, s akkor mellét veri majd a föld minden népe. Látni fogják az Emberfiát, amint eljön az ég felhőin hatalommal és nagy dicsőséggel. (Zak 12,10.12;Dán 7,13) 31Elküldi angyalait nagy harsonaszóval, s azok összegyűjtik választottait a négy égtáj felől, az ég egyik szélétől a másik végéig.
(Zak 2,10) 32Vegyetek példát a fügefáról: amikor már zsenge az ága és a levelei kihajtottak, tudjátok, hogy közel van a nyár. 33Így ti is, amikor mindezeket meglátjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtóban. 34Bizony, mondom nektek: nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindezek meg nem történnek. 35Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.
36Azt a napot azonban és azt az órát senki sem ismeri: sem az ég angyalai, sem a Fiú, csak egyedül az Atya. 37Mert mint Noé napjai, olyan lesz az Emberfiának eljövetele is. 38Mert amint a vízözön előtti napokban csak ettek és ittak, nősültek és férjhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, (Ter 7,7) 39és nem is sejtették, amíg el nem jött a vízözön és el nem ragadta mindnyájukat: így lesz az Emberfia eljövetele is. 40Ha akkor ketten a szántóföldön lesznek, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. 41S ha két asszony őröl malommal, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják.
42Legyetek tehát éberek, mert nem tudjátok, mely napon jön el Uratok. 43Azt pedig értsétek meg, hogy ha tudná a házigazda, melyik őrváltáskor jön a tolvaj, ébren volna és nem engedné betörni a házába. 44Legyetek tehát készen ti is, mert amelyik órában nem gondoljátok, eljön az Emberfia.
45Mit gondolsz, ki az a megbízható és értelmes szolga, akit az úr háza népe fölé állít, hogy adja ki nekik az ételt kellő időben? 46Boldog az a szolga, akit ura, amikor megérkezik, ebben a munkában talál. 47Bizony, mondom nektek: minden vagyona fölé rendeli őt. 48De ha az a gonosz szolga azt mondja szívében: ‘Késik jönni az én uram’, 49és elkezdi verni szolgatársait, eszik és iszik a részegekkel: 50megjön majd az ura annak a szolgának azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja. 51Elkergeti őt, és a képmutatók sorsára juttatja. Lesz majd ott sírás és fogcsikorgatás!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

24,3 Jézus itt Jeruzsálem pusztulásáról és a világ végéről beszél, Jeruzsálem pusztulását előképként használva. Meglehetősen nehéz meghatározni, hogy mely kijelentések vonatkoznak a szent város pusztulására, és melyek a világ végére.

Előző fejezet Következő fejezet