Keresés a Bibliában

2 1A tizennyolcadik évben az első hónap huszonkettedik napján úgy határozott Nebukadnezár, az asszírok királya, hogy bosszút áll az egész földön, amint megmondta. 2Összehívta hivatalnokait és főembereit, közölte velük titkos tervét, és saját szájával kimondta ezekre a vidékekre a teljes pusztulást. 3Úgy döntöttek, hogy kiirtanak mindenkit, aki nem követi szája parancsát.
4Miután befejezték a tanácskozást, Nebukadnezár, az asszírok királya hívatta Holofernészt, hadseregének fővezérét, aki második volt őutána 5és így szólt hozzá: »Ezt mondja a nagy király, az egész föld ura: Íme, elindulsz színem előtt, végy magadhoz megbízható vitéz embereket: százhúszezer gyalogost és számtalan lovat és tizenkétezer lovast, 6s vonulj fel az összes nyugati ország ellen, mert ezek nem hittek szám igéjének. 7Add tudtukra, hogy készítsenek nekem földet és vizet, mert kivonulok ellenük haragomban és befödöm a föld egész színét hadseregem lábaival és zsákmányul adom át őket nekik. 8Sebesültjeik megtöltik a völgyeket, a patakok és folyók megtelnek halottaikkal. 9Fogságba hurcolom őket egészen a föld határáig. 10Indulj el és foglald el nekem egész földjüket. Ha alávetik magukat neked, őrizd meg őket nekem büntetésük napjáig. 11Azoknak viszont, akik nem engedelmeskednek, ne kegyelmezzen szemed, add át őket a pusztulásnak és fosztogatásnak egész területeden. 12Amint élek én és nagy a királyságom hatalma: íme, szóltam és karommal véghez is viszem mindezt. 13Te pedig ne szegd meg urad egyetlen parancsát sem, hanem teljesítsd azokat, amint parancsoltam neked és ne késlekedj teljesíteni azt.«
14Holofernész eltávozott ura színe elől és összehívta Asszíria hadseregének minden fejedelmét, vezérét és tisztjét, 15kiváló harcosokat választott ki a hadjáratra, amint megparancsolta neki ura, százhúszezret és tizenkétezer lovas íjászt. 16Azután elrendezte őket, amint a sereget szokás felállítani a harcra. 17Számos tevét, szamarat és öszvért vett teherhordónak, bárányt, szarvasmarhát és kecskét az élelmezéshez, amelyeket megszámlálni sem lehetett, 18és minden embernek bőséges ellátást; ezenkívül nagy mennyiségben aranyat és ezüstöt a király házából. 19Elindult ezután Ninivéből ő maga és egész hadserege a hadjáratra, hogy megelőzze Nebukadnezárt és ellepje az egész nyugati vidéket szekereivel, lovasaival és válogatott gyalogságával. 20Nagyszámú tömeg, mint a sáskák vagy mint a föld homokja, vonult vele, meg sem lehetett számlálni nagy számuk miatt.
21Kivonultak Ninivéből és három napon át mentek Bektilet síkságán és tábort ütöttek Bektiletnél a hegy mellett, amely balra terül el felső Kilíkiától. 22Majd fogta egész haderejét: gyalogosokat, lovasokat és szekereit és behatolt innen a hegyvidékre, 23és megverte Fútot és Lúdot, megsarcolta Rasszisz fiait és Izmael fiait, akik Kéleontól délre a puszta szélén laktak. 24Átkelt az Eufráteszen, áthaladt Mezopotámián, felforgatott minden megerősített várost az Abróna folyó mentén egészen a tengerig. 25Elfoglalta Kilíkia földjét, eltiport mindenkit, aki ellenállt neki és elérkezett Jáfet határáig, amely délre van Arábiával szemben. 26Bekerítette Mádián minden fiát, felgyújtotta sátraikat és kifosztotta aklaikat. 27Majd Damaszkusz síkságára ereszkedett alá, éppen aratás idején, s felgyújtott minden vetést, nyájaikat, gulyáikat megsemmisítette, városaikat kifosztotta, a vidéket elpusztította és kardélre hányt minden fiatalt.
28Félelem és rettegés kerítette hatalmába a partvidék lakóit, akik Tíruszban és Szidonban voltak, Szúr és Okina lakóit és mindazokat, akik Jamniában laktak, Asdód, Askalon és Gáza lakói nagyon megrettentek tőle.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

2,2 Az önimádatában megsértett Nebukadnezár elhatározza, hogy leigázza azokat a népeket, akik parancsát elutasították. Az elhatározás időpontja egybeesik Jeruzsálem lerombolásának dátumával.

2,4 Holofernész valószínűleg perzsa (a neve perzsa név). Kilétét talán fölösleges is kutatni, hiszen a könyv szemmel láthatóan szabadon kezeli a dátumokat, földrajzi helyeket és személyeket, mondanivalója nem történeti, hanem teológiai.

Előző fejezet Következő fejezet