Keresés a Bibliában

23Vajon a gonosznak halálát akarom-e – mondja az Úr Isten –, és nem inkább azt, hogy megtérjen útjairól és éljen?
27 1És az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 2»Te tehát, emberfia, zengj gyászéneket Tíruszról,

3és mondjad Tírusznak, aki a tenger bejáratainál lakik, s kereskedést folytat a népekkel számos sziget felé: Így szól az Úr Isten:
Ó Tírusz, te azt mondod:
‘Tökéletes szépségű vagyok én,

4a tenger szívében lakom!’
Szomszédaid, akik felépítettek,
tökéletes szépségűvé tettek.

5A Szánir ciprusfájából építettek téged,
és egész bordázatodat a tenger számára;
a Libanonról hoztak cédrust,
hogy árbocot készítsenek neked.

6Evezőidet básáni tölgyekből gyalulták,
gerendázatodat indiai elefántcsontból készítették neked,
fülkéidet Itália szigeteinek fájából.

7Vitorláidat egyiptomi tarka bisszusból szőtték,
hogy árbocra helyezzék;
kék és vörös bíbor Elisa szigeteiről
lett a te fedélzeted.

8Szidon és Árád lakói
voltak evezőseid;
bölcs férfijaid, ó Tírusz,
lettek kormányosaid.

9Gebál vénei és bölcsei adtak hajósokat,
hogy gondját viseljék sokféle árudnak;
a tenger hajói és hajósai mind
kereskedő népedhez tartoztak.

10Perzsák, lídiaiak és líbiaiak voltak seregedben
harcos férfijaid;
pajzsot és sisakot akasztottak fel benned,
hogy ékessé tegyenek.

11Árád fiai és hadsereged falaidon voltak körös-körül; s az őrök, akik tornyaidban voltak, körös-körül falaidra akasztották tegzüket; ők tették teljessé szépségedet. 12Veled kereskedtek a karthágóiak egész gazdaságuk nagyságával; ezüsttel, vassal, ónnal és ólommal árasztották el vásáraidat. 13Jáván, Tubál és Mosok veled kereskedtek; rabszolgákat és ércedényeket hoztak népednek. 14Togorma házából lovakat, paripákat és öszvéreket hoztak piacodra. 15Veled kereskedtek Dedán fiai, számos sziget árut juttatott kezednek; elefántcsontot és ébenfát adtak cserébe értékeidért. 16Veled kereskedett Szíria, mert oly sok volt az árud; drágakövet, bíbort, hímes ruhát, bisszust, selymet és rubint kínáltak vásáraidon. 17Veled kereskedett Júda és Izrael földje elsőrangú gabonával; balzsamot, mézet, olajat és gyantát kínáltak vásáraidon. 18Veled kereskedett Damaszkusz – mert oly sok volt az árud, mert oly nagyszámú volt mindenféle javad – finom borral és legszebb színű gyapjúval. 19Vedán, Jáván és Uzál vert vasat kínált vásáraidon; mirha, gyanta és illatos nád volt áruid között. 20Veled kereskedett Dedán nyeregszőnyegekkel. 21Arábia és Kedár minden fejedelme közvetítő kereskedést űzött veled; bárányokkal, kosokkal, gödölyékkel jöttek hozzád kereskedőid. 22Veled kereskedtek Sába és Reema árusai is mindenféle elsőrangú illatszerrel, drágakővel, arannyal, amelyet vásárodon kínáltak. 23Veled kereskedtek Hárán, Kene és Eden; Sába, Asszúr és Kelmád árusaid voltak. 24Ezek kereskedtek veled sokféle áruval, kék bíbortakarókkal, tarka hímzésekkel, becsomagolt, kötelekkel átkötött, értékes kincsekkel; cédrusfát is szolgáltattak kereskedésedhez.

25Tengeri hajóid az elsők voltak kereskedésedben,
és beteltél, egészen dicsőséges lettél a tenger szívében.

26A nagy vizekre vittek téged evezőseid;
a keleti szél összerombolt a tenger szívében.

27Gazdagságod, kincseid és sokféle javad,
hajósaid és kormányosaid,
akik felszerelésednek gondját viselik, népedet vezetik,
úgyszintén harcos férfijaid is,
akik benned vannak, benned levő sokaságoddal:
elmerülnek a tenger szívébe
romlásodnak napján.

28Kormányosaid kiáltásának hangjától
megremegnek a hajóhadak;

29Leszállnak hajóikról
az evezősök mindnyájan,
a hajósok és a tenger kormányosai mind
a szárazföldre lépnek,

30És jajgatnak miattad nagy szóval,
keservesen kiáltanak,
és port hintenek fejükre,
hamuval hintik meg magukat.

31Miattad kopaszra nyírják magukat,
és szőrruhába öltöznek;
megsiratnak lelkük keservében
keserves sírással.

32Gyászéneket kezdenek fölötted,
És megsiratnak téged:
‘Mi volt hasonló Tíruszhoz, mely némaságba merült
a tenger közepén?

33A tengerről jövő áruiddal
kielégítettél sok népet;
kincseid és népeid nagy számával
gazdagokká tetted a föld királyait.

34Most összetörtél, eltűntél a tengerről;
a mélységes vizekben
merült el gazdagságod,
benned levő sokaságod.

35A szigetek lakói valamennyien
megdöbbennek feletted,
és királyaik megborzadnak félelmükben mindnyájan,
elváltoznak színükben.

36Süvöltenek feletted a népek kereskedői:
semmivé lettél, és nem leszel soha többé.’«

28 1Akkor az Úr ezt a szózatot intézte hozzám:

2»Emberfia, mondjad Tírusz fejedelmének: Így szól az Úr Isten:
Mivel szíved felfuvalkodott,
és azt mondtad: ‘Isten vagyok én,
isteni széken ülök a tenger szívében’
– holott ember vagy és nem isten –
és szívedet olyanná tetted, mint egy isten szíve,

3íme, bölcsebb vagy te Dánielnél,
semmi titok sincsen rejtve előtted.

4Bölcsességeddel és okosságoddal
hatalmat szereztél magadnak,
aranyat és ezüstöt halmoztál föl kincstáraidban.

5Nagy bölcsességeddel és kereskedéseddel
megnövelted hatalmadat,
és szíved felfuvalkodott hatalmad miatt.

6Ezért így szól az Úr Isten:
Mivel szíved felfuvalkodott
mint valami isten szíve,

7azért íme, én idegeneket hozok rád,
a nemzetek legerősebbjeit;
kirántják kardjukat
bölcsességed szépsége ellen,
és megszentségtelenítik dicsőségedet.

8Megölnek és lerántanak téged,
és mint akiket meggyilkolnak,
úgy halsz meg a tenger szívében.

9Vajon mondod-e majd gyilkosaid előtt is:
‘Isten vagyok én’ – holott ember vagy
és nem isten, gyilkosaid kezében?

10Úgy fogsz meghalni, mint a körülmetéletlenek,
idegenek keze által,
mert én szóltam« – mondja az Úr Isten!

11Akkor az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: »Emberfia, zengj gyászéneket Tírusz királya fölött,

12és mondd neki: Így szól az Úr Isten:
Te, a hasonlatosság pecsétje,
bölcsességgel teljes és tökéletes szépségű!

13Isten paradicsomának gyönyörűségében voltál,
csupa drágakő volt a ruházatod:
karneol, topáz és jáspis, krizolit, ónix és berill,
zafír, rubin és smaragd;
aranyból készült díszes ékszered,
és áttört ékességed már készen volt teremtésed napján.

14Te kiterjesztett szárnyú és oltalmazó kerub!
Isten szent hegyére helyeztelek,
tüzes kövek között járkáltál.

15Tökéletes voltál útjaidon teremtésed napja óta,
míg gonoszságot nem találtam benned.

16Mivel gazdag kereskedést űztél,
gonoszsággal telt el bensőd és vétkeztél;
azért levetettelek az Isten hegyéről,
és romlásba taszítottalak a tüzes kövek közül,
te oltalmazó kerub!

17Ékességed miatt felfuvalkodott a szíved,
szépséged miatt elvesztetted bölcsességedet;
a földre vetettelek,
királyok színe elé tettelek, hogy szemléljenek téged.

18Sok gonosz tetteddel, kereskedésed becstelenségével
meggyaláztad szentségedet;
ezért tüzet támasztok benned,
hogy megemésszen téged,
és hamuvá teszlek a földön
mindazok előtt, akik látnak téged.

19Mindazok, akik látnak téged a nemzetek között,
megborzadnak miattad;
semmivé lettél, és nem leszel soha többé!«

20Akkor az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: 21»Emberfia, fordítsd arcodat Szidon ellen, jövendölj ellene,

22és mondjad: Így szól az Úr Isten:
Íme, ellened fordulok, Szidon,
és megdicsőítem magamat benned;
és megtudják, hogy én vagyok az Úr,
amikor végrehajtom rajta az ítéletet,
és nyilvánvalóvá lesz rajta szentségem.

23Döghalált és vért bocsátok rá az ő utcáin;
kard által hullanak el benne a megöltek körös-körül,
és megtudják, hogy én vagyok az Úr!

24Akkor Izrael házának nem lesz többé keserítő botránya és fájdalmat okozó tövise egyetlen ellenségétől sem; és megtudják, hogy én vagyok az Úr Isten.
25Így szól az Úr Isten: Amikor majd egybegyűjtöm Izrael házát a népek közül, amelyek közé szétszórtam őket, nyilvánvalóvá lesz rajtuk szentségem a nemzetek előtt. A saját országukban fognak lakni, amelyet szolgámnak, Jákobnak adtam. 26Biztonságban laknak ott, házakat építenek, szőlőt ültetnek és békében laknak, amikor végrehajtom az ítéletet valamennyi ellenségükön körös-körül; és megtudják majd, hogy én, az Úr vagyok az ő Istenük!«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

27,1 A gyászének Tírusz megjövendölt pusztulását egy hajó elsüllyedéséhez hasonlítja.

27,5 Szánir a Hermon amorita neve.

27,6 Básán termékeny fennsík (a mai Gólán).

27,9 Gebál Biblosz, Bejrúttól északra.

27,11 Későbbi kiegészítés Tírusz kereskedelméről.

27,14 Togorma kisázsiai város.

27,21 Arábiai népek.

27,23 Mezopotámiai népek (ill. városok).

28,1 Tírusz királya istenítette magát.

28,11 A képek az első ember bukására emlékeztetnek.

28,20 Szidon Tírusztól északra 40 km-re fekszik.