Keresés a Bibliában

24 1Az ő napjaiban jött fel Nebukadnezár, Babilon királya és Joakim a szolgája lett három esztendeig. Aztán ismét elpártolt tőle. 2Ekkor rábocsátotta az Úr a kaldeusok portyázóit és Szíria portyázóit és Moáb portyázóit és Ammon fiainak portyázóit. Rábocsátotta őket Júdára, hogy pusztítsák el az Úr azon szava szerint, amelyet szolgái, a próféták által szólt. 3Az Úr parancsára történt ez Júdával, azért, hogy eltávolítsa őt maga elől Manassze mindazon bűnéért, amelyet elkövetett, 4s azért az ártatlan vérért, amelyet kiontott, úgyhogy megtöltötte Jeruzsálemet ártatlan vérrel: ezért nem akart az Úr megengesztelődni.
5Joakim egyéb dolgai pedig, s mindaz, amit cselekedett, nemde meg vannak írva Júda királyainak krónikás könyvében? Amikor aztán Joakim aludni tért atyáihoz, 6fia, Joachin, lett a király helyette.
7Egyiptom királya azonban többé nem jött ki földjéről, mert Babilon királya elvette Egyiptom patakjától az Eufrátesz folyóig mindazt, ami Egyiptom királyáé volt.
8Tizennyolc esztendős volt Joachin, amikor uralkodni kezdett és három hónapig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját, aki a jeruzsálemi Elnátán lánya volt, Nehustának hívták. 9Azt cselekedte, ami gonosz az Úr előtt, egészen úgy, ahogy apja cselekedett.
10Ebben az időben felvonultak Nebukadnezár, Babilon királyának szolgái Jeruzsálem ellen s körülvették ostromművekkel a várost. 11Majd eljött Nebukadnezár, Babilon királya is szolgáival a város ellen, hogy megostromolják azt. 12Kiment erre Joachin, Júda királya, Babilon királyához anyjával, szolgáival, főembereivel és udvari tisztjeivel együtt, de Babilon királya elfogatta uralkodásának nyolcadik esztendejében.
13Aztán elhurcolta onnan az Úr házának valamennyi kincsét, meg a királyi ház kincseit s összevagdalta mindazokat az aranytárgyakat, amelyeket Salamon, Izrael királya, az Úr templomában csináltatott – ahogy az Úr megmondta –, 14és fogságba hurcolta egész Jeruzsálemet, az összes főembert, a sereg összes vitézét, tízezer embert, az összes mesterembert és lakatost, úgyhogy nem maradt ott senki sem, csak a föld szegény népe. 15Elhurcolta Joachint is Babilonba, meg a király anyját, feleségeit és udvari tisztjeit. Az ország bíráit is fogságba vitte Jeruzsálemből Babilonba. 16Az összes vitézi embert, hétezret, a mesterembereket és a lakatosokat, ezret, az összes vitéz és hadravaló embert foglyul vitte Babilon királya Babilonba.
17Helyébe apai nagybátyját, Mattanját tette királlyá, de elnevezte Cidkijának.
18Huszonegy esztendős volt Cidkija, amikor uralkodni kezdett s tizenegy esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját, aki a libnai Jeremiás lánya volt, Amitálnak hívták. 19Azt cselekedte, ami gonosz az Úr előtt, egészen úgy, ahogy Joakim cselekedett. 20Az Úr ugyanis haragudott Jeruzsálemre és Júdára, amíg el nem vetette őket színe elől.
Cidkija elpártolt Babilon királyától.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

24,1 Joakim uralkodásának évei Kr. e. 609-598. Nebukadnezár, az Újbabiloni Birodalom uralkodója megveri Egyiptomot Karkemisnél (az Eufrátesz mellett). Az egyiptomi sereg üldözése közben leigáz néhány kisállamot, köztük Júdát.

24,8 Joachin (Kr. e. 597) megadja magát, a vezető réteget elhurcolják. Korabeli babiloni szövegek megemlítik a Joachinnak és fiainak kiutalt élelmiszer-juttatásokat.

24,18 Cidkija uralkodásának évei Kr. e. 597-586.

Előző fejezet Következő fejezet