Keresés a Bibliában

5 1Emlékezzél meg Uram, mi esett meg rajtunk; tekintsd meg és lásd meg gyalázatunkat! (Sir 20,18) 2A mi örökségünk idegenekre szállt; házaink a jövevényekéi. (Jer 28,2.3.15) 3Apátlan árvák lettünk; anyáink, mint az özvegyek. (2Kir 25,9) 4Vizünket pénzért iszszuk, tűzifánkat áron kapjuk. (Jer 27,2;2Kir 21,16) 5Nyakunknál fogva hajtatunk; elfáradtunk, nincsen nyugtunk. (Jer 6,14;28,2-4) 6Égyiptomnak adtunk kezet, az assziroknak, hogy jóllakjunk kenyérrel. (Sir,5 25.) 7Apáink vétkeztek; nincsenek; mi hordozzuk vétkeiket. (Siral 2,9) 8Szolgák uralkodnak rajtunk; nincs a ki megszabadítson kezökből. (2Kir 25,7) 9Életünk veszélyeztetésével szerezzük kenyerünket a pusztában levő fegyver miatt. 10Bőrünk, mint a kemencze, megfeketedett az éhség lázától. 11Az asszonyokat meggyalázták Sionban, a szűzeket Júda városaiban. (Dán 5,5;Sir 20,28.2Kir;21,7) 12A fejedelmeket kezökkel akasztották fel; a vének orczáit nem becsülik. (Sir 1,28;3,23) 13Az ifjak a kézi malmot hordozzák, és a gyermekek a fahordásban botlanak el. (Sir,5 10. Sir 22,22-27.) 14A vének eltüntek a kapuból, megszüntek az ifjak énekelni. (Ésa 30,10.11) 15Oda van a mi szívünk öröme, gyászra fordult a mi körtánczunk. 16Elesett a mi fejünknek koronája, jaj most nékünk mert vétkeztünk! (Sir 12,5) 17Ezért lett beteg a mi szívünk, ezekért homályosodtak meg a mi szemeink; 18A Sion hegyéért, hogy elpusztult; rókák futkosnak azon! 19Te Uram örökké megmaradsz; a te királyi széked nemzedékről nemzedékre! (Zsolt 10,16; Jer 10,10) 20Miért feledkezel el örökre mi rólunk? miért hagysz el minket hosszú időre? (Jób 23,13; Zsolt 94,7) 21Téríts vissza Uram magadhoz és visszatérünk; újítsd meg a mi napjainkat, mint régen. (Jer 31,18) 22Mert bizony-bizony megvetettél minket; megharagudtál ránk felettébb!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet