Keresés a Bibliában

16És ímé hozzá jövén egy ember, monda néki: Jó mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? (Márk 10,17-31; Luk 18,18-30) 17Ő pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. (Luk 10,26-28) 18Monda néki: Melyeket? Jézus pedig monda: Ezeket: Ne ölj; ne paráználkodjál; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy; (2Móz 20,12-16) 19Tiszteld atyádat és anyádat; és: Szeresd felebarátodat, mint temagadat. (3Móz 19,18) 20Monda néki az ifjú: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva; mi fogyatkozás van még bennem? (Mát 6,41; Ján 11,41) 21Monda néki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz mennyben; és jer és kövess engem. (Mát 6,20; Luk 12,33) 22Az ifjú pedig e beszédet hallván, elméne megszomorodva; mert sok jószága vala. (Mát 1,43-45) 23Jézus pedig monda az ő tanítványainak: Bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába. (Márk 14,1.2; Luk 22,1-2; Ján 11,55-57;Mát 20,18) 24Ismét mondom pedig néktek: Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni. (Mát 5,34) 25A tanítványok pedig ezeket hallván, felettébb álmélkodnak vala, mondván: Kicsoda üdvözülhet tehát? (3Móz 27,30; Luk 11,42;Mik 6,8) 26Jézus pedig rájuk tekintvén, monda nékik: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.

KNB SZIT STL BD RUF KG