Keresés a Bibliában

43És erősen megfenyegetvén, azonnal elküldé őt, (Márk 3,12;7,36) 44És monda néki: Meglásd, hogy senkinek semmit ne szólj; hanem eredj el, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel a te tisztulásodért, a mit Mózes parancsolt, bizonyságul nékik. (5Móz 14,2-32) 45Az pedig kimenvén, kezde sokat beszélni és terjeszteni a dolgot, annyira, hogy nyilvánosan immár be sem mehetett Jézus a városba, hanem künn puszta helyeken vala, és mennek vala hozzá mindenfelől. (Mát 10,1.9-15; Luk 9,1-6;Luk 10,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG