Keresés a Bibliában

51Lőn pedig, mikor az idő elközelgete, hogy ő felvitessék, eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy, (Jak 4,17) 52És követeket külde az ő orczája előtt; és azok elmenvén, bemenének egy samaritánus faluba, hogy néki szállást készítsenek. (Róm 2,12) 53De nem fogadák be őt, mivelhogy ő Jeruzsálembe megy vala. (Mát 10,34-39) 54Mikor pedig ezt látták az ő tanítványai, Jakab és János, mondának: Uram, akarod-é, hogy mondjuk, hogy tűz szálljon alá az égből, és emészsze meg ezeket, mint Illyés is cselekedett? (2Kir 1,10.12) 55De Jézus megfordulván, megdorgálá őket, mondván: Nem tudjátok minémű lélek van ti bennetek: (Mát 5,44.45) 56Mert az embernek Fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa. Elmenének azért más faluba. (Ján 3,17.1Tim;1,15)

KNB SZIT STL BD RUF KG