Keresés a Bibliában

16És méne Názáretbe, a hol felneveltetett: és beméne, szokása szerint, szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni. (Márk 9,38) 17És adák néki az Ésaiás próféta könyvét; és a könyvet feltárván, arra a helyre nyita, a hol ez vala írva: (Mát 12,30; Márk 9,40) 18Az Úrnak lelke van én rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat, (Zsolt 118,22) 19Hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. (Ésa 61,1.2;42,6.7) 20És behajtván a könyvet, átadá a szolgának, és leüle. És a zsinagógában mindenek szemei ő reá valának függesztve. 21Ő pedig kezde hozzájuk szólani: Ma teljesedett be ez az Írás a ti hallástokra. (2Kir 1,10.12)

KNB SZIT STL BD RUF KG