Keresés a Bibliában

2 1És lőn azokban a napokban, Augusztus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék. (Zsolt 32,5; Ésa 43,25) 2Ez az összeírás először akkor történt, mikor Siriában Czirénius volt a helytartó. 3Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak, kiki a maga városába. (Mát 27,56;Márk 16,9; Ján 19,25) 4Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába,a Dávid városába, mely Bethlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül való volt; (Ján 7,42) 5Hogy beirattassék Máriával, a ki néki jegyeztetett feleségül, és várandós vala. 6És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai. (Mát 13,3-9; Márk 4,1-20) 7És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyhezteté őt a jászolba, mivelhogy nem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál. (Mát 1,25) 8Valának pedig pásztorok azon a vidéken, a kik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett. 9És ímé az Úrnak angyala hozzájok jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket: és nagy félelemmel megfélemlének. (Péld 30,12.13) 10És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen: (Mát 23,5;Luk 5,30) 11Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. (Mát 9,12.13) 12Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban.

KNB SZIT STL BD RUF KG