Keresés a Bibliában

19Vala pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba, mindennap dúsan vigadozván: (Zsid 1,2) 20És vala egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele. (Luk 23,33; Zsid 13,12) 21És kíván vala megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról; de az ebek is eljővén, nyalják vala az ő sebeit. (Luk 21,6.22-24; Mát 23,37.38;Mát 21,42) 22Lőn pedig, hogy meghala a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe; meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték. (Zsolt 118,22) 23És a pokolban felemelé az ő szemeit, kínokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. (Ésa 8,14.15) 24És ő kiáltván, monda: Atyám Ábrahám! könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem e lángban. (Márk 9,43.44; Ésa 66,24) 25Monda pedig Ábrahám: Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképen Lázár is az ő bajait: most pedig ez vígasztaltatik, te pedig gyötrettetel. (Mát 22,15-22; Márk 12,13-17) 26És mindenekfelett, mi köztünk és ti közöttetek nagy közbevetés van, úgy, hogy a kik akarnának innét ti hozzátok általmenni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. (Luk 19,45.47;Luk 18,31-33) 27Monda pedig amaz: Kérlek azért téged Atyám, hogy bocsásd el őt az én atyámnak házához; (Mát 26,57.58) 28Mert van öt testvérem; hogy bizonyságot tegyen nékik, hogy ők is ide, e gyötrelemnek helyére ne jussanak. (Mát 26,69-74; Márk 14,66-72; Ján 18,17.25-27) 29Monda néki Ábrahám: Van Mózesök és prófétáik; hallgassák azokat. (Ésa 8,20) 30Ama pedig monda: Nem úgy, atyám Ábrahám; hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájok, megtérnek! (Róm 13,7) 31Ő pedig monda néki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad.

KNB SZIT STL BD RUF KG