Keresés a Bibliában

7Meggyökerezvén és tovább épülvén Ő benne, és megerősödvén a hitben, a miképen arra taníttattatok, bővölködvén abban hálaadással. (Eféz 2,21.22.1Kor;3,11) 2Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. (Fil 3,19.1Ján;2,15.1Kor;3,22;6,12;7,31) 17És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa. (Kol,3 15. 16. Eféz. 5,20. Fil. 4,6. 2,11. 2,7. 4,2.) 4Hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, a mint nékem szólnom kell. (2Kor 2,17;3,12;4,1-5)

KNB SZIT STL BD RUF KG


9És hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképen rendelkezett Isten ama titok felől, a mely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, a ki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által; (Eféz 1,10;3,2; Róm 16,25.26; Ján 1,9; Zsid 6,4;10,32.2Kor;4,4; Mát 5,14) 5 1Legyetek annakokáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek: (Eféz 4,32; Ján 13,34;15,13.1Ján;3,1; Róm 5,8) 8Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok. (Eféz 1,18.1Thess;5,5; Luk 16,8; Ján 12,36) 5Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az Ő akaratjának jó kedve szerint, (Róm 8,15.29.30) 6Kegyelme dicsőségének magasztalására, a melylyel megajándékozott minket ama Szerelmesben, (Mát 3,17; Kol 1,13; Róm 8,39) 7A kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, a bűnöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint. (Róm 3,23-25)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2 1Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, (Eféz 1,20; Kol 2,13) 2Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik; (Eféz 6,12; Tit 3,3; Róm 12,2.2Kor;4,4; Mát 12,24.1Kor;2,12.1Ján;4,6; Ésa 1,2-4; Róm 2,8;11,30) 3A kik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is: (Kol 3,5.6; Róm 1,18;3,9-18;7,14.1Kor;1,12.2Pét;2,18; Gal 5,16; Róm 7,23.24;11,32; Gal 3,22) 4De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, melylyel minket szeretett, (Eféz 1,7; Mik 7,18; Róm 5,8; Ján 3,16) 5Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!) (Eféz 1,23; Róm 8,17; Kol 2,13; Róm 5,10) 6És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: (Eféz 1,20.2Kor;4,14.2Tim;2,12) 7Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. (1Ján 3,1; Róm 9,23;2,4; Tit 3,4) 18Kik értelmökben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely az ő szívök keménysége miatt van bennök; (Róm 8,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG