Keresés a Bibliában

2 1Majd szóla az Úr nékem, mondván: (Jer 33,14.16; Dán 9,21-25; Luk 1,32.33) 2Menj el, és kiálts Jeruzsálem füleibe, mondván: Ezt mondja az Úr: Emlékezem reád gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságod szeretetére, a mikor követtél engem a pusztában, a még be nem vetett földön. 3Szent volt Izráel az Úrnak, az ő termésének zsengéje; a kik emésztik vala őt, mind vétkeznek vala, veszedelem támada rájok, azt mondja az Úr. 4Halljátok meg az Úr szavát, Jákób háza és Izráel házának minden nemzetsége. (5Móz 32,15;Ésa 1,23.24; Ámós 5,7;6,12) 5Így szól az Úr: Micsoda hamisságot találtak bennem a ti atyáitok, hogy elidegenedtek tőlem, és hiábavalóság után jártak, és hiábavalókká lettek? 6Még csak azt sem mondták: Hol van az Úr, a ki felhozott minket Égyiptom földéről, a ki vezérelt minket a pusztában, a kietlen és járatlan földön, a szomjúságnak és a halál árnyékának földén, a melyen nem vonult át ember, és a hol halandó nem lakott? (Jer 5,8) 7És bevittelek titeket a bőség földébe, hogy annak gyümölcseivel és javaival éljetek; és bementetek, és megfertőztettétek az én földemet, és az én örökségemet útálatossá tevétek. (Jer 23,25.26; Mik 3,11; Ezék 13,6;22,25) 8A papok nem mondták: Hol van az Úr? A törvény magyarázói nem ismertek engem, és a pásztorok hűtelenekké lettek hozzám, a próféták pedig a Baál által prófétáltak, és azok után jártak, a kik tehetetlenek. (Jer 1,15;5,15) 9Azért még perbe szállok veletek, mondja az Úr, és perelni fogok a ti fiaitok fiaival is! 29Miért perlekedtek velem? Mindnyájan hűtelenekké lettetek hozzám, mondja az Úr. (Jer 1,14.15; Hab 1,6-10) 30Hiába ostoroztam fiaitokat, a fenyítés nem fogott rajtok; fegyveretek úgy emésztette prófétáitokat, mint pusztító oroszlán. (2Krón 24,20.21; Máté 23,34.35) 31Oh te nemzetség! Lásd meg az Úr dolgát! A puszta voltam-é én Izráelnek, avagy a setétség földje? Miért mondotta az én népem: Szabadok vagyunk, nem megyünk többé hozzád! 32Vajjon elfelejtkezik-é a lány az ő ékszereiről; a menyasszony az ő nyaklánczairól? Az én népem pedig számtalan napokon elfelejtett engem!

KNB SZIT STL BD RUF KG