Keresés a Bibliában

47Egybegyűjték azért a papifejedelmek és a farizeusok a főtanácsot, és mondának: Mit cselekedjünk? mert ez az ember sok csodát mível. (Mát 26,3; Márk 14,1; Luk 22,2) 48Ha ekképen hagyjuk őt, mindenki hinni fog ő benne: és eljőnek majd a rómaiak és elveszik tőlünk mind e helyet, mind e népet. (Ján 14,26;16,7; Luk 24,49) 49Egy pedig ő közülök, Kajafás, a ki főpap vala abban az esztendőben, monda nékik: Ti semmit sem tudtok. (Ján 18,14) 50Meg sem gondoljátok, hogy jobb nékünk, hogy egy ember haljon meg a népért, és az egész nép el ne vesszen. (Mát 27,37; Márk 15,26; Luk 23,38) 51Ezt pedig nem magától mondta: hanem mivelhogy abban az esztendőben főpap vala, jövendőt monda, hogy Jézus meg fog halni a népért; 52És nemcsak a népért, hanem azért is, hogy az Istennek elszéledt gyermekeit egybegyűjtse. (Ján 15,21) 53Ama naptól azért azon tanakodának, hogy őt megöljék. (Mát 26,3; Márk 14,1; Luk 22,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG


47És tanít vala minden nap a templomban. A főpapok pedig és az írástudók és a nép előkelői igyekeznek vala őt elveszteni: (Márk 11,18; Ján 7,19)

KNB SZIT STL BD RUF KG