Keresés a Bibliában

7De a melyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. (Fil 1,21; Mát 13,44-46; Róm 3,1.2;9,4;2,17.23) 8Sőt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem, (Ésa 53,11; Gal 6,13.14) 9És találtassam Ő benne, mint a kinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján: (Róm 3,21.22;9,30.31.2Kor;5,17; Gal 2,16.20; Róm 1,17;5,9-11;8,4.17.30;10,5-11.4.3.5) 10Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához; (Fil 1,29.2Kor;8,9; Gal 4,9; Eféz 3,19.2Kor;4,10.11.16-18.1Kor;15,17; Róm 4,25;8,34; Kol 1,24; Róm 8,17.2Tim;2,10) 11Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására. (2Kor 4,14; Róm 8,29.1Kor;15,22) 12Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, a miért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. (Fil 2,3.12.1Tim;6,12.19; Jer 20,7) 13Atyámfiai, én enmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna: (Róm 1,13) 14De egyet cselekszem, azokat, a melyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, a melyek előttem vannak, nékik dőlvén, czélegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. (1Kor 9,24.2Tim;4,7.8.2Thess;2,13.14; Eféz 1,18.4.4)

KNB SZIT STL BD RUF KG