Keresés a Bibliában

30 1És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: (Abd 1,11.12) 2Embernek fia! prófétálj és mondd: Így szól az Úr Isten: Jajgassatok! Jaj annak a napnak! (Jóel 2,28; Csel 2,17) 3Mert közel egy nap és közel az Úrnak napja, felhőnek napja, a pogányok ideje lesz az. (Ezék 15,3.6.8;26,2; Zsolt 137,7) 4És bemegy a fegyver Égyiptomba, és lesz reszketés Szerecsenországban, mikor hullanak a sebesültek Égyiptomban, és elviszik gazdagságát, s elrontatnak fundamentomai. (Ezék 29,10) 5A szerecsenek s a libiaiak s a lidiaiak és az egész gyülevész és Kúb és a frigy földének fiai velök együtt fegyver miatt hullnak el. (Ésa 20,3-6;43,3; Jer 46,9.10) 6Így szól az Úr: És elessenek, a kik Égyiptomot támogatják, és alászálljon erősségének kevélysége: Migdoltól fogva Siénéig fegyver miatt hullanak el benne, ezt mondja az Úr Isten. (Ezék 29,10) 7És elpusztulnak elpusztult tartományok között, és városai elpusztult városoknak közepette lesznek. (Ezék,30 11.) 8És megtudják, hogy én vagyok az Úr, mikor tüzet vetek Égyiptomra, és összetörik minden segítője. (Jer 43,12) 9Azon a napon követek mennek ki előttem hajókon a bátorságban lakó Szerecsenország elrémítésére, s lészen rettegés bennök Égyiptom ama napján; mert ímé jön! (Ésa 43,3) 10Ezt mondja az Úr Isten: És megszüntetem Égyiptom lármáját Nabukodonozor, babiloni király keze által. (Jer 43,10-13) 11Ő és az ő népe ő vele együtt, a nemzetek legkegyetlenebbjei, elhozatnak a föld elvesztésére, és kivonszák fegyveröket Égyiptom ellen, és betöltik a földet megölettekkel. (Ezék 2,37.38) 12És a folyóvizeket kiszárasztom, és eladom a földet gonoszok kezébe, és elpusztítom a földet s teljességét idegenek keze által, én, az Úr szólottam. 13Így szól az Úr Isten: És elvesztem a bálványokat és megszüntetem a bálványképeket Nófból s a fejedelmet Égyiptom földjéről, nem lészen többé, és bocsátok félelmet Égyiptom földjére. (Ésa 19,1; Jer 46,13-17) 14És elpusztítom Pathróst, s vetek tüzet Zoánra, és teszek ítéleteket Nóban. (Jer 44,1) 15És kiöntöm haragomat Sinre, Égyiptom erősségére, és kivágom a sokaságot Nóból. (Ezék 34,28) 16És vetek tüzet Égyiptomra, kínok közt vergődik Sin, és Nó megtörik és Nófba betörnek fényes nappal. (Jer 50,31.32;Jób 12,10) 17Aven és Fibéseth ifjai fegyver miatt hullanak el, és ők magok fogságra mennek. 18És Tehafneheszben megsötétedik a nap, mikor ott összetöröm Égyiptom pálczáját, és megszünik benne erejének kevélysége, őt magát felhő takarja el, és leányai fogságra mennek. (Jer 43,8-10) 19És cselekszem ítéleteket Égyiptomban, és megtudják, hogy én vagyok az Úr. (2Kir 25,1-11) 20És lőn a tizenegyedik esztendőben, az első hónapban, a hónap hetedikén, lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: (Ezék 31,1) 21Embernek fia! A Faraónak, Égyiptom királyának karját eltörtem, és ímé be nem kötötték, hogy megorvosolják, hogy tegyenek körülkötést reá, hogy megerősödjék fegyverfogásra. (Jer 44,15-19; Róm 2,24) 22Ennekokáért így szól az Úr Isten: Ímé, a Faraó ellen megyek, Égyiptomnak királya ellen, és eltöröm mind a két karját, azt, amely még erős, és azt, amely már eltörött, s elejtetem vele kezéből a fegyvert. (Ezék 2,48;6,2) 23És eloszlatom az Égyiptombelieket a nemzetek közé, és szétszórom őket a tartományokba. (Ezék 29,12) 24És megerősítem Babilon királyának karjait, és adom az én fegyveremet kezébe, és eltöröm a Faraó karjait, és nyögni fog előtte, mint a megsebesültek szoktak. (Ezék 32,2.9-11) 25Megerősítem azért Babilon királyának karjait, a Faraó karjai pedig leessenek, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, mikor adom fegyveremet Babilon királyának kezébe, hogy azt kinyújtsa Égyiptomnak földje ellen. (Jer 43,8-13) 26És eloszlatom az égyiptomiakat a nemzetek közé, és szétszórom őket a tartományokba, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr. (Ezék,30 23. Ezék 29,12.)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet