Keresés a Bibliában

2Embernek fia! mondjad Tírus fejedelmének: Ezt mondja az Úr Isten: Mivelhogy felfuvalkodott szíved és ezt mondtad: Isten vagyok én, Isten székében ülök a tengerek szívében, holott csak ember vagy és nem Isten, mégis olylyá tevéd szíved, minő az Isten szíve, (Ezék,28 6. Ésa. 31,3. 47,8. 2 Thess. 2,4.)

KNB SZIT STL BD RUF KG


54 1Ujjongj te meddő, ki nem szűltél, ujjongva énekelj és kiálts, ki nem vajudtál, mert többek az elhagyottnak fiai a férjnél való fiainál, azt mondja az Úr. (Gal 4,27; Ésa 49,20;50,1;47,8) 4Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol, mert ifjúságod szégyenéről elfeledkezel, és özvegységednek gyalázatáról többé meg nem emlékezel. (Hós 2,1-18; Jer 3,24.25;31,19;51,5) 5Mert férjed a te Teremtőd, seregeknek Ura az Ő neve, és megváltód Izráelnek Szentje, az egész föld Istenének hívattatik. (Mik 4,13) 6Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az Úr, és mint megvetett ifjú asszonyt; ezt mondja Istened: (Ésa 60,21; Zsolt 23,5;45,8) 7Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtlek; (Ésa 58,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG


1 1Jaj! de árván ül a nagy népű város! Olyanná lőn, mint az özvegyasszony! Nagy volt a nemzetek között, a tartományok közt fejedelemasszony: robotossá lőn! (2Kir 21,13-15)

KNB SZIT STL BD RUF KG


7És monda nékem az angyal: Miért csodálkozol? Én megmondom néked ez asszonynak titkát és a fenevadét, a mely őt hordozza, a melynek hét feje és tíz szarva van. 8A fenevad, a melyet láttál, volt és nincs; és a mélységből jő fel és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak (a kiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe e világ alapítása óta) látván a fenevadat, a mely vala és nincs, noha van. (Jel 11,7;13,1.4;Jel 3,5;13,8;20,12;21,27.2Móz;32,32)

KNB SZIT STL BD RUF KG