Keresés a Bibliában

9 1Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz, (Mát 1,1-16; Luk 3,23-31) 2Kére ő tőle leveleket Damaskusba a zsinagógákhoz, hogy ha talál némelyeket, kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. (Gal 4,13) 3És a mint méne, lőn, hogy közelgete Damaskushoz, és nagy hirtelenséggel fény sugárzá őt körül a mennyből: (Csel 22,6;26,12.13) 4És ő leesvén a földre, halla szózatot, mely ezt mondja vala néki: Saul, Saul, mit kergetsz engem? (Ezék 3,23) 5És monda: Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig monda: Én vagyok Jézus, a kit te kergetsz: nehéz néked az ösztön ellen rúgódoznod. (1Kor 1,2) 6Remegve és ámulva monda: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig monda néki: Kelj fel és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. (Eféz 5,20.1Thess;1,2) 7A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyan a szót, de senkit sem látva. (Luk 4,16.17) 8Felkele azonban Saulus a földről; de mikor felnyitá szemeit, senkit sem láta, azért kézenfogva vezeték be őt Damaskusba. (1Thess 3,10) 9És három napig nem látott, és nem evett és nem ivott. (Csel 7,17.2Móz;1,7.9;2Móz 6,6;12,41) 10Vala pedig egy tanítvány Damaskusban, névszerint Ananiás, és monda annak az Úr látásban: Ananiás! Az pedig monda: Ímhol vagyok Uram! (2Móz 16,2.35; Zsolt 95,10) 11Az Úr pedig monda néki: Kelj fel és menj el az úgynevezett Egyenes utczába, és keress föl a Júdás házában egy Saulus nevű tárzusi embert, mert ímé imádkozik. (Csel 21,39) 12És látá Saulus látásban, hogy egy Ananiás nevű férfiú beméne hozzá és kezét reá veté, hogy lásson. (Bir 2,16;3,9) 13Felele pedig Ananiás: Uram, sok embertől hallottam e férfiú felől, mily sok bosszúsággal illeté a te szenteidet Jeruzsálemben: (1Sám 8,5;1Sám 9,15.17;10,1) 14És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, kik a te nevedet segítségül hívják. (1Sám 13,13.14; Zsolt 89,21.22) 15Monda pedig néki az Úr: Eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok, és Izráel fiai előtt. (Csel 25,10.12;26,1;Csel,9 20. 29.) 16Mert én megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni. (2Kor 11,23-33)

KNB SZIT STL BD RUF KG