Keresés a Bibliában

8István pedig teljes lévén hittel és erővel, nagy csodákat és jeleket cselekszik vala a nép között. (2Móz 16,2.35; Zsolt 95,10) 9Előállának azonban némelyek ahhoz a zsinagógához tartozók közül, mely a szabadosokénak, Czirénebeliekének, Alexandriabeliekének és a Czilicziából és Ázsiából valókénak neveztetett, kik Istvánnal vetekednek vala. (5Móz 7,1; Józs 3,10;Józs 13,14.1.2) 10De nem állhattak ellene a bölcseségnek és a Léleknek, mely által szól vala. (Luk 21,15) 11Akkor felbujtottak valami embereket, kik mondának: Hallottuk őt káromló beszédeket szólni Mózes ellen és az Isten ellen. (1Sám 8,5;1Sám 9,15.17;10,1) 12És felzendíték a népet, a véneket és az írástudókat; és reá rohanván, magukkal ragadák őt, és vivék a tanács elé; (1Sám 13,13.14; Zsolt 89,21.22) 13És állatának hamis tanúkat, kik mondának: Ez az ember nem szűnik meg káromló beszédeket szólni e szent hely ellen és a törvény ellen: (Jer 26,11) 14Mert hallottuk, a mint azt mondá, hogy az a názáreti Jézus ezt a helyet elrontja, és megváltoztatja a czerimóniákat, melyeket adott nékünk Mózes. (Csel 10,37; Luk 3,3; Márk 1,4) 15És szemeiket reá vetvén a tanácsban űlők mindnyájan, olyannak láták az ő orczáját, mint egy angyalnak orczáját. (Luk 3,15.16; Ján 1,20) 7 1Monda pedig a főpap: Vajjon így vannak-é hát ezek? (Csel 2,39;3,26;5,20;10,36) 2Ő pedig monda: Férfiak, atyámfiai és atyák, halljátok meg! A dicsőségnek Istene megjelenék a mi atyánknak, Ábrahámnak, mikor Mezopotámiában vala, minekelőtte Háránban lakott, (Ésa 53,1; Zsolt 22,8.9.13.19; Csel 3,13-18) 3És monda néki: Eredj ki a te földedből és a te nemzetséged közül, és jer arra a földre, a melyet mutatok néked. (1Móz 12,1-3) 4Akkor kimenvén a Káldeusok földéből, lakozék Háránban: és onnét, minekutána megholt az ő atyja, kihozta őt e földre, a melyen ti most laktok: (1Móz 11,31.32) 5És nem adott néki abban örökséget csak egy lábnyomnyit is: és azt ígérte, hogy néki adja azt birtokul és az ő magvának ő utána, holott nem vala néki gyermeke. (1Móz 12,7;13,15) 6Szólt pedig az Isten akképen, hogy az ő magva zsellér lészen idegen földön, és szolgálat alá vetik azt, és nyomorgatják, négyszáz esztendeig. (1Móz 15,13.16) 7De azt a népet, melynek szolgálnak, én megítélem, monda az Isten: és ezek után kijőnek, és szolgálnak nékem e helyen. (1Móz 15,14) 8És adta néki a körülmetélés szövetségét: és így nemzé Izsákot, és körülmetélé őt nyolczadnapon; és Izsák Jákóbot, és Jákób a tizenkét pátriárkhát. (1Móz 25,21.26;1Móz 29,31-35;30,5-24) 9A pátriárkhák pedig irígységből eladák Józsefet Égyiptomba; de Isten vele vala, (1Móz 37,4.28) 10És megszabadítá őt minden nyomorúságából, és ada néki kedvességet és bölcseséget a Faraó előtt, Égyiptom királya előtt, ki őt Égyiptom fölé és az ő egész háza fölé kormányzóul állatá. (1Móz 41,38-44) 11Következék pedig éhség Égyiptom és Kanaán egész földére, és nagy nyomorúság; és nem találnak vala eledelt a mi atyáink. (1Kir 2,10; Csel 2,29) 12Mikor pedig meghallotta Jákób, hogy Égyiptomban van gabona, elküldé először a mi atyáinkat. (1Móz 42,2-3) 13És második alkalommal fölismerék Józsefet testvérei, és a Faraó megtudá a József nemzetségét. (1Móz 45,1-3) 14És József elküldvén, magához hívatá az ő atyját, Jákóbot, és egész hetvenöt lélekből álló nemzetségét. (1Móz 46,27.2Móz;1,5.5Móz;10,22) 15Leméne azért Jákób Égyiptomba, és meghala ő és a mi atyáink; (1Móz 46,5-7;1Móz 49,33.2Móz;1,6) 16És elvitetének Sikembe, és helyheztetének a sírba, melyet Ábrahám vett vala ezüstpénzen, Emmórnak, a Sikem atyjának fiaitól. (1Móz 23,16;33,19;50,13; Józs 24,32) 17Mikor pedig elközelgetett az ígéretnek ideje, melyet Isten esküvel ígért Ábrahámnak, megnevekedék a nép és megsokasodék Égyiptomban, (1Móz 15,16;2Móz 1,7.4Móz;1,45-47) 18Mindaddig, mígnem más király támada, ki nem ismeri vala Józsefet. (2Móz 1,8-22) 19Ez a mi nemzetségünkkel álnokul bánva nyomorgatta a mi atyáinkat, hogy magzataikat kitétesse, hogy életben ne maradjanak. 20Akkor születék Mózes, és ékes vala az Isten előtt. Ez három hónapig atyja házában tartaték. (2Móz 2,2; Zsid 11,23) 21Mikor pedig kitétetett, a Faraó leánya felvevé, és felnevelé őt a saját fia gyanánt. (2Móz 2,10) 22És Mózes taníttaték az Égyiptombeliek minden bölcseségére; és hatalmas vala beszédben és cselekedetben. (Ésa 49,6; Márk 16,15; Luk 2,32) 23Mikor pedig negyvenéves kora betölt, eszébe jutott, hogy meglátogassa atyjafiait, az Izráel fiait. (2Móz 2,11.12) 24És mikor látta, hogy egyik bántalommal illettetik, megoltalmazá, és az égyiptomi embert megölvén, bosszút álla azért, a ki bosszúsággal illettetett. (Csel 15,14) 25És azt gondolá, hogy az ő atyjafiai megértik, hogy az Isten az ő keze által ád nékik szabadulást; de azok nem értették meg. (Luk 2,14; Ján 14,27; Róm 5,1) 26Másnap meg olyankor jelent meg köztük, mikor összevesztek, és inté őket békességre, mondván: Férfiak, testvérek vagytok ti; miért illetitek egymást bosszúsággal? (2Móz 2,13.14) 27De az, a ki felebarátját bántalmazta, elutasítá őt magától, mondván: Kicsoda tett téged fejedelemmé és bíróvá mi rajtunk? (Mát 3,16; Márk 1,10.11; Luk 3,21.22) 28Csak nem akarsz engem is megölni, miképen megöléd tegnap az égyiptomit? 29E beszédre aztán Mózes elfuta és lőn jövevény a Midián földén, a hol két fia születék. (2Móz 2,15.21.22) 30És negyven esztendő elteltével megjelenék néki a Sínai hegy pusztájában az Úrnak angyala csipkebokornak tüzes lángjában. (2Móz 3,1-6) 31Mózes pedig mikor meglátta, elcsodálkozék a látáson. Mikor pedig oda méne, hogy megszemlélje, lőn az Úrnak szava ő hozzá: (Csel 1,8; Márk 16,15;Csel 17,31.2Kor;5,10.2Tim;4,1.1Pét;4,5) 32Én vagyok a te atyáidnak Istene, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene, és Jákóbnak Istene. Mózes pedig megrémülvén, nem meré megnézni. (2Móz 3,6.15.16) 33Az Úr pedig monda néki: Oldozd le sarudat lábaidról; mert a hely, a melyen állasz, szent föld. (Józs 5,15) 34Látván láttam az én népemnek nyomorúságát, mely Égyiptomban van, és az ő fohászkodásukat meghallgattam, és azért szállottam le, hogy őket megszabadítsam; most azért jőjj, elküldelek téged Égyiptomba. (2Móz 3,7-10) 35Ezt a Mózest, a kit megtagadának, mondván: Ki tett téged fejedelemmé és bíróvá? ezt az Isten fejedelmül és szabadítóul küldé angyal keze által, a ki megjelent néki a csipkebokorban. (Csel,7 27.;2Móz 3,2-10) 36Ez hozta ki őket, csodákat és jeleket tévén Égyiptomnak földében és a Verestengeren és a pusztában negyven esztendeig. (2Móz 15,25;17,5.6;2Móz 14,21-28) 37Ez ama Mózes, ki az Izráel fiainak ezt mondotta: Prófétát támaszt néktek az Úr, a ti Istentek, a ti atyátokfiai közül, mint engem: azt hallgassátok. (5Móz 18,15.18) 38Ez az, a ki ott volt a gyülekezetben a pusztában a Sinai hegyen vele beszélő angyallal és a mi atyáinkkal: ki élő igéket vőn, hogy nékünk adja; (2Móz 20,21;34,28.32;5Móz 32,47; Zsid 4,12.1Pét;1,23) 39A kinek nem akartak engedni a mi atyáink, hanem eltaszíták maguktól, és szívökben Égyiptom felé fordulának, 40Ezt mondván Áronnak: Csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak: mert ez a Mózes, ki minket Égyiptom földéből kihozott, nem tudjuk, mi történt ő vele. (2Móz 32,1) 41És borjúképet csinálának azokban a napokban, és áldozatot vivének a bálványnak, és gyönyörködének az ő kezeik csinálmányaiban. (2Móz 32,2-6) 42Az Isten pedig elfordula, és adá őket, hogy szolgáljanak az ég seregének; a mint meg van írva a próféták könyvében: Vajjon áldozati barmokat és áldozatokat hoztatok-é nékem negyven esztendeig a pusztában, Izráelnek háza? (Jer 19,13; Róm 1,25;Ámós 5,25-27) 43Sőt inkább hordoztátok a Molok sátorát, és a ti istenteknek, Remfánnak csillagát, a képeket, melyeket csináltatok, hogy azokat imádjátok: elviszlek azért titeket Babilónon túl. (3Móz 18,21;20,2.1Kir;11,7.2Kir;23,10) 44A bizonyságnak sátora a mi atyáinknál volt a pusztában, a mint parancsolta az, a ki mondotta Mózesnek, hogy azt arra a mintára csinálja, melyet látott vala. (2Móz 25,40) 45Melyet a mi atyáink átvévén, be is hoztak Józsuéval, mikor birodalmukba vették a pogányokat, kiket kiűzött az Isten a mi atyáink színe elől, mind a Dávidnak napjaiig; (Józs 3,13-15) 46Ki kegyelmet talált az Isten előtt, és könyörgött, hogy hajlékot találhasson a Jákób Istenének. (1Sám 13,14;2Sám 7,2.1Krón;17,1; Zsolt 132,2-5) 47Salamon építe pedig néki házat. (1Kir 6,1.2Krón;3,1) 48De ama Magasságos nem kézzel csinált templomokban lakik, mint a próféta mondja: (1Kir 8,27.2Krón;6,18) 49A menny nékem ülőszékem, a föld pedig az én lábaimnak zsámolya; micsoda házat építhettek nékem? azt mondja az Úr, vagy melyik az én nyugodalmamnak helye? (Ésa 66,1.2) 50Nem az én kezem csinálta-é mindezeket? (Csel 10,3-6) 51Kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, ti mindenkor a Szent Léleknek ellene igyekeztek, mint atyáitok, ti azonképen. (5Móz 9,6; Ésa 63,10; Jer 6,10;9,26) 52A próféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? és megölték azokat, a kik eleve hirdették amaz Igaznak eljövetelét: kinek ti most árulóivá és gyilkosaivá lettetek; (Mát 5,12; Luk 11,47-51;Csel 3,14.15) 53Kik a törvényt angyalok rendelésére vettétek, és nem tartottátok meg. (Csel,7 38. Gal. 3,19. Zsid. 2,2.) 54Mikor pedig ezeket hallották, szívükben dühösködnek és fogaikat csikorgatják vala ő ellene. (Gal 2,16) 55Mivel pedig teljes vala Szent Lélekkel, a mennybe függesztvén szemeit, látá Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől, (Csel 6,3.5;Mát 26,64; Márk 14,62; Luk 22,69; Róm 8,34) 56És monda: Ímé látom az egeket megnyilni, és az embernek Fiát az Isten jobbja felől állani. (Csel 8,1.4) 57Felkiáltván pedig nagy fenszóval, füleiket bédugák, és egyakarattal reá rohanának; (Gal 2,1.2) 58És kiűzvén a városon kívül, megkövezék: a tanúbizonyságok pedig felsőruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le. (Csel 22,20;Csel 6,13.5Móz;17,7) 59Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik és ezt mondja vala: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet! (Zsolt 31,6; Luk 23,46) 60Térdre esvén pedig, nagy fenszóval kiálta: Uram, ne tulajdonítsd nékik e bűnt! És ezt mondván, elaluvék. (Luk 23,34; Mát 5,44)

KNB SZIT STL BD RUF KG