Keresés a Bibliában

37Ti ismeritek azt a dolgot, mely lőn az egész Júdeában, Galileától kezdve, az után a keresztség után, melyet János prédikált, (Csel 10,44) 38A názáreti Jézust, mint kené fel őt az Isten Szent Lélekkel és hatalommal, ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten vala ő vele. (Mát 3,16; Márk 1,10.11; Luk 3,21.22) 39És mi vagyunk bizonyságai mindazoknak, a miket mind a zsidóknak tartományában, mind Jeruzsálemben cselekedett; a kit megölének, fára feszítvén. (Gal 2,14-16;5,1) 40Ezt az Isten feltámasztá harmadnapon, és megadá, hogy ő megjelenjék nyilván, (Csel 1,3; Luk 24,1; Ján 20,1; Ján 21,1) 41Nem az egész népnek, hanem az Istentől eleve választott bizonyságoknak, nékünk, kik együtt ettünk és együtt ittunk ő vele, minekutána feltámadott halottaiból. (Luk 24,30.43; Ján 21,12.13) 42És megparancsolta nékünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot, hogy ő az Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. (Csel 1,8; Márk 16,15;Csel 17,31.2Kor;5,10.2Tim;4,1.1Pét;4,5) 43Erről a próféták mind bizonyságot tesznek, hogy bűneinek bocsánatját veszi az ő neve által mindenki, a ki hiszen ő benne. (Csel 4,2.1Kor;1,29.31; Eféz 2,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG