Keresés a Bibliában

8Ne szégyeneld hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem az ő foglyát; hanem együtt szenvedj az evangyéliomért Istennek hatalma szerint. (Luk 9,26) 9A ki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végezése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte, (Eféz 1,4-6) 10Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, a ki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangyéliom által, (Ján 11,25.26;1Kor 15,55.57; Zsid 2,14) 11Amelyre nézve tétettem én hirdetővé és apostollá és pogányok tanítójává. (3Móz 16,3-16;2Tim 9,14) 12A miért szenvedem ezeket is: de nem szégyenlem; mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni ama napra. (Mát 25,31-40)

KNB SZIT STL BD RUF KG