Keresés a Bibliában

11Ismervén tehát az Úrnak félelmét, embereket térítünk, Isten előtt pedig nyilván vagyunk; reménylem azonban, hogy a ti lelkiesméretetek előtt is nyilván vagyunk. (Jób 31,23; Mát 25,31-46;Júd 1,23) 12Mert nem ajánljuk ismét magunkat néktek, hanem alkalmat adunk ti néktek a velünk való dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek a színből és nem szívből dicsekedőknek. (2Kor 3,1;Gal 6,12) 13Ha azért bolondok vagyunk, Istenért; ha eszesek vagyunk, érettetek van az. (2Kor 11,16.17) 14Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket, (1Tim 2,6; Róm 8,35-39) 15Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy a kik élnek, ezután ne magoknak éljenek, hanem annak, a ki érettök meghalt és feltámasztatott. (Zsid 2,9;1Tim 2,6; Róm 14,7.9; Gal 2,20) 16Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint; sőt ha ismertük is Krisztust test szerint, de már többé nem ismerjük. (Fil 2,7.8;Csel 3,17.1Kor;2,8) 17Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden. (Róm 8,1.10;Ésa 43,19) 18Mindez pedig Istentől van, a ki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és a ki nékünk adta a békéltetés szolgálatát; (Róm 5,10; Kol 1,20) 19Minthogy az Isten volt az, a ki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét. (Róm 3,24.25) 20Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. (Ésa 52,7; Agge 1,13.1Kor;4,1) 21Mert azt, a ki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. (Kol 1,14; Eféz 1,6.7; Fil 3,9;Gal 3,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG