Keresés a Bibliában

1 1Pál, Jézus Krisztus apostola az Isten akaratjából, és Timótheus az atyafi, az Isten gyülekezetének, a mely Korinthusban van, mindama szentekkel egybe, a kik egész Akhájában vannak: (1Kor 1,1) 2Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. (Róm 1,7.1Kor;1,3; Eféz 1,2.3) 3Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak atyja és minden vígasztalásnak Istene; (Eféz 1,3.1Pét;1,3;Róm 15,5) 4A ki megvígasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvígasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vígasztalással, a mellyel Isten vígasztal minket. (Kol 1,24) 5Mert a mint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vígasztalásunk is Krisztus által. (Zsolt 34,20;Zsolt 94,19) 6De akár nyomorgattatunk, a ti vígasztalástokért és üdvösségtekért van az, mely hathatós ugyanazon szenvedések elviselésére, a melyeket mi is szenvedünk; akár megvígasztaltatunk a ti vígasztalástokért és üdvösségtekért van az. És a mi reménységünk erős felőletek. (2Kor 4,15.17) 7Tudván, hogy a miképen társaink vagytok a szenvedésben, azonképen a vígasztalásban is. (2Thess 1,4.7) 8Mert nem akarjuk, hogy ne tudjatok atyámfiai a mi nyomorúságunk felől, a mely Ázsiában esett rajtunk, hogy felette igen, erőnk felett megterheltettünk, úgy hogy életünk felől is kétségben valánk: (Csel 19,23) 9Sőt magunk is halálra szántuk magunkat, hogy ne bizakodnánk mi magunkban, hanem Istenben, a ki feltámasztja a holtakat: (Jer 17,5.7) 10A ki ilyen nagy halálból megszabadított és szabadít minket: a kiben reménykedünk, hogy ezután is meg fog szabadítani; (1Kor 15,31.2Tim;4,18) 11Velünk együtt munkálkodván ti is az érettünk való könyörgésben, hogy a sokak által nékünk adatott kegyelmi ajándék sokak által háláltassék meg mi érettünk. (Róm 15,30) 12Mert a mi dicsekedésünk ez, lelkiismeretünk bizonysága, hogy isteni őszinteséggel és tisztasággal, nem testi bölcseséggel, hanem Isten kegyelmével forgolódtunk a világon, kiváltképen pedig ti köztetek. (1Kor 2,4;Mát 10,16) 13Mert nem egyebet írunk néktek, hanem a mit olvastok, vagy el is ismertek, sőt reménylem, hogy el is fogtok ismerni mindvégig; (Csel 15,24) 14A minthogy némi részben el is ismertétek rólunk, hogy dicsekvéstek vagyunk, a miképen ti is nékünk az Úr Jézus napján. (2Kor 5,12; Fil 2,16) 15És ezzel a bizodalommal akartam előbb hozzátok menni, hogy másodízben nyerjetek kegyelmet; (5Móz 10,17) 16És köztetek általmenni Macedóniába, és Macedóniából ismét hozzátok térni vissza, és tőletek elkísértetni Júdeába. (Csel 9,15) 17Hát ezt akarva, vajjon könnyelműen cselekedtem-é? vagy a mit akarok, test szerint akarom-é, hogy nálam az igen igen, és a nem nem legyen? (Róm 15,18.19) 18De hű az Isten, hogy a mi beszédünk hozzátok nem volt igen és nem. (1Kor 1,9) 19Mert az Isten Fia Jézus Krisztus, a kit köztetek mi hirdettünk, én és Silvánus és Timótheus, nem volt igen és nem, hanem az igen lett ő benne. (Eféz 5,22.1Kor;14,34) 20Mert Istennek valamennyi igérete ő benne lett igenné és ő benne lett Ámenné az Isten dicsőségére mi általunk. (1Tim 1,18) 21A ki pedig minket ti veletek egybe Krisztusban megerősít és megken minket, az Isten az; (1Kor 1,8.1Pét;5,10;1Ján 2,20.27) 22A ki el is pecsételt minket, és a léleknek zálogát adta a mi szíveinkbe. (Róm 8,16; Eféz 1,14) 23Én pedig az Istent hívom bizonyságul az én lelkemre, hogy titeket kímélve nem mentem el eddig Korinthusba. (Róm 1,9; Gal 1,20) 24Nem hogy uralkodnánk a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk a ti örömeteknek; mert hitben állotok. (Róm 11,20;1Kor 3,5)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet