Keresés a Bibliában

9Az atyafiúi szeretetről pedig nem is szükség írnom néktek: mert titeket Isten maga tanított meg arra, hogy egymást szeressétek; (1Thess 1,8;5,1.1Ján;2,27; Ján 6,45) 10Sőt gyakoroljátok is azt mindamaz atyafiak iránt, a kik egész Maczedóniában vannak. Kérünk azonban titeket atyámfiai, hogy mindinkább gyarapodjatok; (1Thess 1,7;3,12) 11És becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utána lássatok, és tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, a miként rendeltük néktek; (2Thess 3,12;2,9; Eféz 4,28; Csel 20,35) 12Hogy a kívülvalók iránt tisztességesen viselkedjetek, és semmi szükséget ne érezzetek. (Róm 13,13; Kol 4,5.1Tim;3,7)

KNB SZIT STL BD RUF KG