Keresés a Bibliában

4 1Minthogy azért Krisztus testileg szenvedett, fegyverkezzetek fel ti is azzal a gondolattal, hogy a ki testileg szenved, megszűnik a bűntől, (1Pét 3,18;2,21.24; Zsid 12,10.11) 2Hogy többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt. (Róm 6,6.7.22.2Kor;5,15;7,1; Gal 2,20.1Ján;2,16.17) 3Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban. (Eféz 4,17.18; Tit 3,3; Róm 1,28.29) 4A mi miatt csudálkoznak, hogy nem futtok velök együtt a kicsapongásnak ugyanabba az áradatába, szitkozódván. (Csel 17,20) 5A kik számot adnak majd annak, a ki készen van megítélni élőket és holtakat. (2Tim 4,1; Csel 10,42) 6Mert azért hirdettetett az evangyéliom a holtaknak is, hogy megítéltessenek emberek szerint testben, de éljenek Isten szerint lélekben. (1Pét 3,19; Róm 6,11.1Kor;5,5) 7A vége pedig mindennek közel van. Annakokáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. (Jak 5,8.9.1Kor;10,11.1Ján;2,18.2Pét;3,10.11) 8Mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre; mert a szeretet sok vétket elfedez. (1Pét 1,22; Kol 3,14; Zsid 13,1; Jak 5,20) 9Legyetek egymáshoz vendégszeretők, zúgolódás nélkül. (1Pét 2,13; Zsid 13,2; Fil 2,14) 10Kiki amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai; (Róm 12,6.7.2Kor;8,14; Mát 25,14.15) 11Ha valaki szól, mintegy Isten ígéit szólja: ha valaki szolgál, mintegy azzal az erővel szolgáljon, a melyet Isten ád: hogy mindenben dícsőíttessék a Jézus Krisztus által, a kinek dicsőség és hatalom örökkön-örökké. Ámen. (2Kor 2,17;3,5.6; Kol 3,17.2Pét;3,18; Róm 16,27) 12Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, a mely próbáltatás végett támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek; (Ésa 48,10; Jak 1,2.3) 13Sőt, a mennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vígadozva örvendezhessetek. (2Kor 1,7; Róm 8,17) 14Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket; mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek Lelke, a mit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. (1Pét 3,14; Mát 5,10.11; Ésa 11,2; Jak 2,7.1Tim;6,1) 15Mert senki se szenvedjen közületek mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztévő, vagy mint más dolgába avatkozó: (1Pét 2,20) 16Ha pedig mint keresztyén szenved, ne szégyelje, sőt dicsőítse azért az Istent. (Csel 11,26;5,41; Ján 21,19) 17Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán: ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végök, a kik nem engedelmeskednek az Isten evangyéliomának? (Jer 25,29; Ezék 9,6.2Thess;1,5.8) 18És ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös? (Luk 23,31; Péld 11,31; Jer 49,12) 19Annakokáért a kik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják néki lelköket mint hű teremtőnek, jót cselekedvén. (1Pét 3,17; Jak 1,12;5,13; Luk 23,46)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet