Keresés a Bibliában

40 1Vígasztaljátok, vígasztaljátok népemet, így szól Istenetek! (Jel 13,16) 2Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsáttatott; hiszen kétszeresen sujtotta őt az Úr keze minden bűneiért. (Ésa 41,4; Jel 1,8-17) 3Egy szó kiált: A pusztában készítsétek az Úrnak útát, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek! (Máté 3,3) 4Minden völgy fölemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bérczek rónává. (Ésa 41,27.5Móz;4,35.39.1Kir;8,32.60) 5És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt; mert az Úr szája szólt. (Ésa 52,10; Luk 3,6) 6Szózat szól: Kiálts! és monda: Mit kiáltsak? Minden test fű, és minden szépsége, mint a mező virága! 7Megszáradt a fű, elhullt a virág, ha az Úrnak szele fuvallt reá; bizony fű a nép. (Jób 14,1; Zsolt 95,5.6;103,15.1Pét;1,24.25; Jak 1,10.11) 8Megszáradt a fű, elhullt a virág; de Istenünk beszéde mindörökre megmarad! (Jer 10,3.4) 9Magas hegyre menj fel, örömmondó Sion! emeld föl szódat magasan, örömmondó Jeruzsálem! emeld föl, ne félj! mondjad Júda városinak: Ímhol Istenetek! (Ezék 3,17) 10Ímé, az Úr Isten jő hatalommal, és karja uralkodik! Ímé, jutalma vele jő, és megfizetése Ő előtte. (Zak 9,9; Máté 21,5; Ésa 62,2) 11Mint pásztor, nyáját úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és ölében hordozza, a szoptatósokat szelíden vezeti. (Ésa 66,12; Ezék 34,12-16; Ján 10,11.1Móz;33,13.4Móz;11,12) 12Ki mérte meg markával a vizeket, és ki mértéklé az egeket arasszal, a föld porát ki foglalá mérczébe, és a hegyeket ki tette körtefontra, és a halmokat a mérlegserpenyőbe? (Jób 26,10-13;38,5-10; Péld 30,4) 13Kicsoda igazgatta az Úr lelkét, és ki oktatta Őt, mint tanácsosa? (Róm 11,34; Jób 11,7;28,12.21-28.1Kor;2,16) 14Kivel tanácskozott, hogy felvilágosítsa Őt, és tanítsa Őt igazság ösvényére, és tanítsa ismeretre, és oktassa Őt az értelem útára? 15Ím a népek, mint egy csöpp a vederben, és mint egy porszem a mérlegserpenyőben, olyanoknak tekintetnek; ímé a szigeteket mint kis port emeli föl! 16És a Libánon nem elég a tűzre, és vada sem elég az áldozatra. (Ésa 66,1; Zsolt 50,8) 17Minden népek semmik Ő előtte, a semmiségnél és ürességnél alábbvalóknak tartja. (Ésa,40 15. Dán. 4,32. Jer. 16,16.) 18És kihez hasonlítjátok az Istent, és minő képet készítetek Ő róla? (Csel 17,29; Zsolt 89,7; Jer 51,15-19) 19A bálványt a mester megönti, és az ötvös megaranyozza azt, és olvaszt ezüst lánczot reá; 20A ki szegény ily áldozatra, oly fát választ, a mely meg nem rothad; okos mestert keres, hogy oly bálványt állítson, a mely nem ingadoz. (Jer 10,3-5) 21Hát nem tudjátok és nem hallottátok-é, hát nem hirdettetett néktek eleitől fogva, hát nem értettétek-é meg a föld fundamentomait? (Ésa 26,8-24) 22Ki ül a föld kereksége fölött, a melynek lakói mint sáskák előtte, ki az egeket kiterjeszti mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint a sátort, lakásra; (Zsolt 104,2;113,5.6; Zak 12,1) 23Ki a fejedelmeket semmivé teszi, és a föld biráit hiábavalókká változtatja; (Jób 12,17.24; Dán 2,21) 24Még alig plántáltattak, még alig vettetének el, alig vert gyökeret a földben törzsük, és Ő csak rájok fuvall, és kiszáradnak és őket, mint polyvát, forgószél ragadja el: (Ésa,40 7. 8. Jób. 8,16-18.) 25Kihez hasonlíttok hát engem, hogy hasonló volnék? szól a Szent. (2Krón 22,23; Jób 12,10) 26Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat? Ő, a ki kihozza seregöket szám szerint, mindnyáját nevén szólítja; nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjok sincsen. (1Móz 1,3-18; Zsolt 147,4.5; Jób 38,31-37) 27Miért mondod Jákób és szólsz ekként Izráel: Elrejtetett az én útam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem?! (Ésa 27,8.9;49,14-16; Jób 27,2) 28Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, a ki teremté a föld határait? nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsesége! (Zsolt 90,2; Róm 11,33.34) 29Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. (Zsolt 68,10; Máté 11,28) 30Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is; 31De a kik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el! (Zsolt 103,5.2Sám;1,23)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet