Keresés a Bibliában

17 1Jövendölés Damaskus ellen. Ímé Damaskus városa elpusztíttatik, és romok halmává lesz; (3Móz 26,14-16.5Móz;28,15-68; Jer 11,3.4) 2Aróer városai elhagyatnak, és barmokéi lesznek, a melyek ott fognak nyugodni háborítatlanul. (Jóel 1,10.12) 3És vége lesz Efraim erősségének, és Damaskus királyságának; Siria maradéka úgy jár, mint az Izráeliták dicsősége, ezt mondja a seregeknek Ura. (Jóel 1,5; Ésa 5,12) 4És lesz ama napon: megvékonyul a Jákób dicsősége, és húsa kövérsége megösztövéredik. (Ésa 44,2) 5És lészen, mint mikor az arató összefogja a gabonát és a kalászokat kezével learatja, és lészen, mint mikor valaki kalászokat szed össze a Refáim völgyében; (Jóel 4,12.13; Jel 14,15) 6És csak mezgérlés marad belőlök, mint az olajfa megrázásakor két-három bogyó az ágak hegyén, négy-öt a gyümölcsfának lombjai közt, így szól az Úr, Izráel Istene. (Ámós 8,10) 7Ama napon Teremtőjére tekint az ember, és szemei Izráel Szentjére néznek; (Ésa 42,18.19) 8És nem tekint az oltárokra, kezeinek alkotmányára, és a miket ujjai csináltak, nem nézi azokat, a berkeket és a nap-oszlopokat. (Ésa 17,6) 9Erős városai olyanok lesznek ama napon, mint elhagyott erdő és hegytető, a melyeket elhagytak volt Izráel fiai előtt, és pusztasággá lesznek. (Ésa 41,4;42,1;41,27) 10Mert elfelejtkeztél megszabadító Istenedről, és nem emlékeztél meg erős kőszáladról, ez okért ültetél gyönyörűséges ültetéseket, és idegen vesszőt plántáltál beléjök; (Ésa 42,10.12) 11A mely napon elültetted, körül sövényezéd és reggelre magodat felvirágoztatád: de nem lészen aratás sebeidnek és nagy fájdalmadnak napján! (Ésa 21,2) 12Jaj a sok nép zúgásának, a kik úgy zúgnak, mint a tenger zúgása, és a népségek háborgásának, a kik háborognak, mint erős vizek! (Ésa 5,19; Jer 48,43.44) 13A népségek, mint sok vizek háborgása, úgy háborognak, de megdorgálja azt és elfut messzire, és elragadtatik, mint a hegyek polyvája szél előtt és mint pozdorja a forgószél előtt; (Jób 21,18) 14Estvének idején rémülés száll reájok és minekelőtte megvirrad, nem lesznek: ez jutalmok pusztítóinknak és sorsok rablóinknak!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet