Keresés a Bibliában

13 1Jövendölés Babilonia ellen, a melyet látott Ésaiás, Ámós fia. (Ésa 46,47) 2Emeljetek zászlót kopasz hegyen, kiáltsatok nékik, kézzel intsetek, hogy bevonuljanak a fejedelmek kapuin! (Ésa 5,26; Jer 50,1-3) 3Én parancsoltam felszentelt vitézeimnek, és elhívtam erősimet haragomnak véghezvitelére, a kik én bennem büszkén örvendenek. (Ésa,13 17. 19.) 4Hah! zsibongás a hegyeken, mint nagy néptömegé; hah! összegyűlt népek országainak zúgása; a seregek Ura harczi sereget számlál. (Róm 11,34; Jób 11,7;28,12.21-28.1Kor;2,16) 5Jőnek messze földről, az égnek végéről, az Úr, és haragjának eszközei, elpusztítani mind az egész földet. (Jer 50,25; Ésa 10,5.6.7) 6Jajgassatok, mert közel van az Úrnak napja, mint pusztító hatalom jő a Mindenhatótól. (Jóel 1,15; Jel 6,17) 7Ezért megerőtlenülnek minden kezek, és elolvad minden embernek szíve; (Józs 5,1;7,5;22,15; Ezék 7,17) 8És megrémülnek, kínok és fájdalmak fogják el őket, és szenvednek, mint a szülőasszony; egyik a másikon csodálkozik, és arczuk lángba borul. (Ésa 21,3; Zsolt 48,7; Jer 49,24;50,43) 9Ímé az Úrnak napja jő kegyetlen búsulással és felgerjedt haraggal, hogy a földet pusztasággá tegye, és annak bűnöseit elveszesse arról. (Ésa 26,21) 10Mert az ég csillagai és csillagzatai nem ragyogtatják fényöket, sötét lesz a nap támadásakor, és a hold fényét nem tündökölteti. (Ésa 34,4; Jóel 2,10; Ámós 8,9; Máté 24,29) 11És meglátogatom a földön a bűnt, és a gonoszokon vétküket, és megszüntetem az istentelenek kevélységét, és az erőszakoskodóknak gőgjét megalázom. (Ésa 10,12; Jer 50,29; Dán 4,27) 12Drágábbá teszem az embert a színaranynál, és a férfit Ofir kincsaranyánál. 13Ezért az egeket megrendítem, és megindul helyéről a föld is, a seregek Urának búsulása miatt, és felgerjedett haragjának napján, (Agge 2,6) 14És mint az űzött zerge, és mint a pásztor nélkül való nyáj, kiki népéhez tér meg, és kiki az ő földére fut; (Ésa 33,1) 15Valaki ott találtatik, átveretik, és valaki megfogatik, fegyver miatt hull el, (Zsolt 69,24) 16Kisdedeiket szemök előtt zúzzák szét, házaikat elzsákmányolják, és feleségeiket megszeplősítik. (Zsolt 137,9; Hós 10,14;14,1) 17Ímé, én feltámasztom ellenök a Médiabelieket, a kik ezüsttel nem gondolnak, és aranyban nem gyönyörködnek; (Ésa 45,1-4; Jer 51,28) 18Kézíveik szétzúznak ifjakat, és nem könyörülnek a méh gyümölcsén, a fiaknak nem irgalmaz szemök: (2Kir 8,12;15,16) 19És olyan lesz Babilon, a királyságok ékessége, a Khaldeusok dicsekvésének dísze, mint a hogyan elpusztítá Isten Sodomát és Gomorát; (1Móz 19,25; Ésa 1,9) 20Nem ülik meg soha, és nem lakják nemzetségről nemzetségre, nem von sátort ott az arábiai, és pásztorok sem tanyáznak ott; (Jer 50,39; Ésa 34,13) 21Hanem vadak tanyáznak ott, és baglyok töltik be házaikat, és struczok laknak ott, és bakok szökdelnek ott; (3Móz 17,7.2Krón;11,15) 22És vad ebek üvöltenek palotáikban, és mulató házaikban sakálok; és ideje nem sokára eljő, és napjai nem késnek. (Zsolt 103,5.2Sám;1,23)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet