Keresés a Bibliában

Példabeszéd a megvetőről.

13 1Egy nap Jézus elment hazulról és leült a tó partján. 2Nagy tömeg gyűlt köréje, ezért beszállt a bárkába és leült, a nép pedig a parton maradt. 3Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Ezzel kezdte: „Kiment a magvető vetni. 4Amint vetett, némely szem az útfélre esett. Odaszálltak az (égi) madarak és fölcsipegették. 5Némely meg köves helyre esett, ahol nem volt elég földje. Csakhamar kikelt, mert nem jutott mélyen a földbe. 6Amikor a nap magasabbra hágott, megperzselődött, és gyökér híján elszáradt. 7Némely pedig tövisek közé hullott. Amint a tövisek felnőttek, elnyomták. 8A többi jó földbe hullott és termést hozott: egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, némelyik meg harmincszorosat. 9Akinek füle van, hallja meg!”

Mire valók a példabeszédek.

10Akkor odamentek hozzá tanítványai és megkérdezték tőle: „Miért szólsz hozzájuk példabeszédekben?” 11Ő így felelt: „Nektek jutott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, nekik azonban nem. 12Akinek ugyanis van, annak még adnak, hogy bővelkedjék, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van. 13Azért szólok nekik példabeszédekben, mert szemük van, de nem látnak, fülük van, de nem hallanak és nem értenek. 14Beteljesedik rajtuk Izajás próféta jövendölése: Hallván halljátok, de nem értitek,
nézvén nézitek, de nem látjátok! 15Megkérgesedett e népnek a szíve:
fülükre nagyot hallanak
és behunyják szemüket,
hogy szemükkel ne lássanak
és ne halljanak fülükkel,
szívükkel ne értsenek és meg ne térjenek,
hogy meggyógyítsam őket. 16Boldog a ti szemetek, mert lát, és a ti fületek, mert hall. 17Bizony mondom nektek, sok próféta és igaz ember kívánta látni, amit ti láttok, de nem láthatta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallhatta.

A magvetőről szóló példabeszéd magyarázata.

18Halljátok tehát a magvetőről szóló példabeszédet. 19Amikor valaki meghallgatja Isten országának igéjét, de meg nem szívleli, eljön a gonosz és elragadja, amit a szívébe vetettek. Ez az, akinél a mag az útfélre esett. 20A köves talajra hullott meg az, aki meghallgatja az igét és szívesen be is fogadja, 21de nem ver benne gyökeret, csak ideig-óráig tart. Mikor az ige miatt baj és üldözés támad, csakhamar eltántorodik. 22A tövisek közé hullott pedig az, aki meghallgatja az igét, de a világi gondok és a csalóka gazdagság elfojtják az igét és meddő marad. 23Végül a jó földbe hullott az, aki az igét meghallgatja, megszívleli és termést is hoz: egyik százszorosat, másik hatvanszorosat, némelyik meg harmincszorosat.”

Példabeszéd a konkolyról.

24Más példabeszédet is mondott nekik: „Hasonlít a mennyek országa az olyan emberhez, aki jó magot vetett földjébe. 25Amikor mindenki aludt, jött ellensége és konkolyt szórt a búza közé, aztán eltávozott. 26Szárba szökött a vetés és kalászt hányt, de fölütötte fejét a konkoly is. 27Erre a szolgák elmentek a gazdához és megkérdezték: Uram, ugye jó magot vetettél a szántóföldedbe? Honnan került belé a konkoly? 28Mire ő azt felelte: ellenséges ember műve az. A szolgák tovább kérdezték: akarod, hogy kimenjünk és kigyomláljuk? 29Nem, válaszolta, hogy a konkolyt gyomlálva ki ne tépjétek vele együtt a búzát is. 30Hagyjátok, hadd nőjön föl mindkettő az aratásig. Aratáskor majd megmondom az aratóknak: előbb a konkolyt szedjétek össze és kössétek kévébe, hogy tűzre kerüljön, a búzát pedig gyűjtsétek csűrömbe.”

Példabeszéd a mustármagról és a kovászról.

31Egy másik példabeszédet is mondott: „Hasonlít a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet fog az ember és szántóföldjébe vet. 32Ez kisebb ugyan minden magnál, de amikor fölnő, nagyobb minden veteménynél. Sőt akkora fává nő, hogy az ég madarai rászállnak és ágai közt fészket raknak.” 33Ismét más példabeszédet is mondott: „Hasonlít a mennyek országa a kovászhoz, amelyet fog az asszony és három véka lisztbe kever úgy, hogy az egész megkel.” 34Mindezt példabeszédekben mondta Jézus a népnek, példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. 35Így beteljesedett a próféta jövendölése:
„Példabeszédre nyitom ajkamat:
hirdetem, mi rejtve volt a világ teremtésétől fogva.”

A konkolyról szóló példabeszéd magyarázata.

36Akkor elbocsátotta a népet és hazatért. Odamentek hozzá tanítványai és kérték: „Magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet.” 37Így magyarázta meg nekik: „Aki a jó magot veti, az az Emberfia. 38A szántóföld, ez a világ. A jó mag, az ország fia, a konkoly pedig, a gonosz fia. 39Az ellenség, aki ezt veti, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. 40Mint ahogy a konkolyt összeszedik és tűzben elégetik, úgy lesz a világ végén is. 41Az Emberfia elküldi angyalait. Azok összeszednek országában minden gonosztettet és gonosztevőt, 42és tüzes kemencébe vetik őket. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz. 43Akkor az igazak ragyognak majd, mint a nap, Atyjuk országában. Akinek füle van, hallja meg. 44Példabeszéd a kincsről, a gyöngykereskedőről és a hálóról. Hasonlít a mennyek országa a szántóföldön elásott kincshez. Egy ember megtalálja a kincset, de titokban tartja. Aztán nagy örömében fogja magát, eladja mindenét, amije csak van, és megveszi a szántóföldet. 45Hasonlít a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki igazgyöngyöt keres. 46Mikor aztán egy nagyon értékes igazgyöngyre talál, fogja magát, eladja mindenét, amije csak van, és megveszi azt. 47Végül hasonlít a mennyek országa a tengerbe vetett hálóhoz, mely mindenfajta halat bekerít. 48Amikor megtelik, partra húzzák, nekiülnek és a javát edényekbe válogatják, a hitványát pedig kiszórják. 49Így lesz a világ végén is: jönnek az angyalok, kiválasztják a gonoszokat az igazak közül és tüzes kemencébe vetik őket. 50Ott sírás és fogcsikorgatás lesz. 51Megértettétek mindezt?” „Igenis” – felelték. 52Erre ő így szólt: „Minden írástudó, aki jártas a mennyek országának tanításában, hasonlít a családatyához, aki kincseiből újat és régit szed elő.”

Jézus Názáretben.

53Mikor Jézus e példabeszédeket befejezte, eltávozott onnan. 54Visszament lakóhelyére és a helybelieket tanította a zsinagógákban. Azok meglepődve kérdezgették: „Honnan van ennek a bölcsessége és a csodatévő ereje? 55Nem az ács fia ez? Anyja nem Mária? Testvérei nem Jakab, József, Simon és Júdás? 56És nővérei, ugye azok is itt élnek köztünk? Honnan vette hát mindezt?” 57– és megbotránkoztak benne. Jézus erre megjegyezte: „Sehol sincs a prófétának kevesebb becsülete, mint saját hazájában és házában.” 58Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát.

KNB SZIT STL BD RUF KG