Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

5 1Ezek után ünnepök vala a zsidóknak, és felméne Jézus Jeruzsálembe. (2Móz 23,17) 2Van pedig Jeruzsálemben a Juhkapunál egy tó, a melyet héberül Bethesdának neveznek. Öt tornácza van. (Ésa 58,11;Ján 4,12) 3Ezekben feküvék a betegek, vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását. (Ján 16,7; Jóel 2,28; Csel 2,17) 4Mert időnként angyal szálla a tóra, és felzavará a vizet: a ki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akárminémű betegségben volt. (Ján 6,14; Luk 7,16) 5Vala pedig ott egy ember, a ki harmincnyolcz esztendőt töltött betegségében. (Ján 1,47) 6Ezt a mint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van; monda néki: Akarsz-é meggyógyulni? (Mik 5,2; Mát 2,5) 7Felele néki a beteg: Uram, nincs emberem, hogy a mikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba; és mire én oda érek, más lép be előttem. (Ján 9,16;10,19) 8Monda néki Jézus: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj! (Mát 9,6; Márk 2,11; Luk 5,24) 9És azonnal meggyógyula az ember, és felvevé nyoszolyáját, és jár vala. Aznap pedig szombat vala. (Mát. 24,30. Márk 13,26. Jel. 1,7. 1 Thess 4,16.) 10Mondának azért a zsidók a meggyógyultnak: Szombat van, nem szabad néked a nyoszolyádat hordanod! (2Móz 20,10.5Móz;5,14; Nehem 13,19; Jer 17,21; Mát 12,2; Márk 2,24; Luk 6,2) 11Felele nékik: A ki meggyógyított engem, az mondá nékem: Vedd fel a nyoszolyádat, és járj. (Ésa 40,11; Ezék 34,23;37,24;1Ján 3,16) 12Megkérdék azért őt: Ki az az ember, a ki mondá néked: Vedd fel a nyoszolyádat, és járj? (Ján 12,42) 13A meggyógyult pedig nem tudja vala, hogy ki az; mert Jézus félre vonult, sokaság lévén azon a helyen. 14Ezek után találkozék vele Jézus a templomban, és monda néki: Ímé meggyógyultál; többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod! (Ján 8,11;Mát 12,45; Luk 11,26.2Pét;2,20) 15Elméne az az ember, és hírül adá a zsidóknak, hogy Jézus az, a ki őt meggyógyította. (5Móz 1,17;17,4) 16És e miatt üldözőbe vevék a zsidók Jézust, és meg akarák őt ölni, hogy ezeket művelte szombaton. (Ésa 49,6; Luk 2,30-32; Eféz 2,12.13) 17Jézus pedig felele nékik: Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. (Ésa 53,12) 18E miatt aztán még inkább meg akarák őt ölni a zsidók, mivel nem csak a szombatot rontotta meg, hanem az Istent is saját Atyjának mondotta, egyenlővé tévén magát az Istennel. (Ján 8,38;10,33; Fil 2,6) 19Felele azért Jézus, és monda nékik: Bizony, bizony mondom néktek: a Fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az Atyát, mert a miket az cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképen a Fiú is cselekszi. (Ján,5 30.;Ján 8,38) 20Mert az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat néki, a miket ő maga cselekszik; és ezeknél nagyobb dolgokat is mutat majd néki, hogy ti csudálkozzatok. (Ján 3,35) 21Mert a mint az Atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a Fiú is a kiket akar, megelevenít. (Ján 11,43.44;17,2) 22Mert az Atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a Fiúnak adta; (Mát 25,31-46; Csel 17,31) 23Hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, miként tisztelik az Atyát. A ki nem tiszteli a Fiút, nem tiszteli az Atyát, a ki elküldte őt. (1Ján 2,23) 24Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz annak, a ki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre. (Ján 3,18.36;6,40.47;Ján 8,51) 25Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljő az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és a kik hallják, élnek. (Ján,5 38. Ján 5,36.) 26Mert a miként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában: 27És hatalmat ada néki az ítélettételre is, mivelhogy embernek fia. (Ján,5 14.) 28Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, a melyben mindazok, a kik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, (1Thess 4,16) 29És kijőnek; a kik a jót cselekedték, az élet feltámadására; a kik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására. (Dán 12,2; Mát 25,46) 30Én semmit sem cselekedhetem magamtól; a mint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos; mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, a ki elküldött engem, az Atyáét. (Ján,5 19.;Ján 6,38) 31Ha én teszek bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem nem igaz. (Ján 8,14) 32Más az, a ki bizonyságot tesz rólam; és tudom, hogy igaz az a bizonyságtétel, a melylyel bizonyságot tesz rólam. (Ésa 42,1; Mát 3,17;17,5; Luk 3,22;9,35) 33Ti elküldtetek Jánoshoz, és bizonyságot tett az igazságról. (Ján 1,19) 34De én nem embertől nyerem a bizonyságtételt; hanem ezeket azért mondom, hogy ti megtartassatok. (5Móz 17,6;19,15) 35Ő az égő és fénylő szövétnek vala, ti pedig csak egy ideig akartatok örvendezni az ő világosságában. 36De nékem nagyobb bizonyságom van a Jánosénál: mert azok a dolgok, a melyeket rám bízott az Atya, hogy elvégezzem azokat, azok a dolgok, a melyeket én cselekszem, tesznek bizonyságot rólam, hogy az Atya küldött engem. (Ján 10,25.38) 37A ki elküldött engem, maga az Atya is bizonyságot tett rólam. Sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok. (Mát 3,17; Luk 3,22;2Móz 33,20.1Tim;6,16.1Ján;4,12) 38Az ő ígéje sincs maradandóan bennetek: mert a kit ő elküldött, ti annak nem hisztek. (Ján 7,34) 39Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, a melyek bizonyságot tesznek rólam; (Csel 17,11;Luk 24,27) 40És nem akartok hozzám jőni, hogy életetek legyen! (Ján 6,47) 41Dicsőséget emberektől nem nyerek. (Ján 3,18) 42De ismerlek benneteket, hogy az Istennek szeretete nincs meg bennetek: 43Én az én Atyám nevében jöttem, és nem fogadtatok be engem; ha más jőne a maga nevében, azt befogadnátok. (Ján 7,28) 44Mimódon hihettek ti, a kik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, a mely az egy Istentől van, nem keresitek? (Ján 12,43; Róm 2,29) 45Ne állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az Atyánál; van a ki vádol titeket, Mózes, a kiben ti reménykedtetek. (Ján 3,14;12,32) 46Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek; mert én rólam írt ő. (1Móz 3,15;12,3;22,18;49,10.5Móz;18,15.18) 47Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mimódon hisztek az én beszédeimnek? (Ján 7,31)