Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

3 1Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: (Ján 7,50;19,39) 2Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, a melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. (Ján 9,16.33;Csel 10,38) 3Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. (Tit 3,5; Mát 18,3) 4Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é? (Ján 5,31;Ján 9,29) 5Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. 6A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az. (Mát 27,31; Márk 15,22; Luk 23,25) 7Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek. (5Móz 17,6;19,15) 8A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, a ki Lélektől született. (Préd 11,5) 9Felele Nikodémus és monda néki: Mimódon lehetnek ezek? (Mát 27,37; Márk 15,26; Luk 23,38) 10Felele Jézus és monda néki: Te Izráel tanítója vagy, és nem tudod ezeket? (Ján,3 40. 54. Ján 4,14.;Ján 5,37;8,18; Mát 3,17;17,5; Márk 1,11;9,7; Luk 3,22;9,35.2Pét;1,17) 11Bizony, bizony mondom néked, a mit tudunk, azt mondjuk, és a mit látunk, arról teszünk bizonyságot; és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. (Ján,3 32.) 12Ha a földiekről szóltam néktek és nem hisztek, mimódon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek? (1Ján 3,23) 13És senki sem ment fel a mennybe, hanemha az, a ki a mennyből szállott alá, az embernek Fia, a ki a mennyben van. (Eféz 4,9) 14És a miképen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképen kell az ember Fiának felemeltetnie. (4Móz 21,9;Ján 8,28;12,32) 15Hogy valaki hiszen ő benne, el ne veszszen, hanem örök élete legyen. (1Ján 5,10.11) 16Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Róm 5,8;8,32.1Ján;4,9) 17Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. (Ján 12,47; Luk 9,56) 18A ki hiszen ő benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. (Ján,3 36. Ján 5,24. 6,40. 47. 20,21.) 19Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot; mert az ő cselekedeteik gonoszak valának. (Ján 1,5.9.10) 20Mert minden, a ki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek; (Jób 24,13) 21A ki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. (Eféz 5,8) 22Ezután elméne Jézus az ő tanítványaival a Júdea földére; és ott időzék velök, és keresztele. (Ján 10,28;17,12;18,9) 23János pedig szintén keresztel vala Énonban, Sálemhez közel, mert ott sok volt a víz. És oda járulának és megkeresztelkedének. (Mát 3,6; Márk 1,5; Luk 3,7) 24Mert János még nem vetteték a tömlöczbe. (Mát 14,3) 25Vetekedés támada azért a János tanítványai és a judeaiak között a mosakodás felől. (Mát 13,55; Márk 6,3; Luk 4,22) 26És menének Jánoshoz és mondának néki: Mester! A ki veled vala a Jordánon túl, a kiről te bizonyságot tettél, ímé az keresztel, és hozzá megy mindenki. (Ján 1,7.15.26.34; Mát 3,11; Márk 1,7; Luk 3,16) 27Felele János és monda: Az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennyből adatott néki. (1Kor 4,7) 28Ti magatok vagytok a bizonyságaim, hogy megmondtam: Nem vagyok én a Krisztus, hanem hogy ő előtte küldettem el. (Ján 1,20;Malak 3,1; Mát 11,10; Márk 1,2; Luk 1,17) 29A kinek jegyese van, vőlegény az; a vőlegény barátja pedig, a ki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömem immár betelt. (Ján 1,18; Mát 11,27; Luk 10,22) 30Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom. (Ján,3 40.) 31A ki felülről jött, feljebb való mindenkinél. A ki a földről való, földi az és földieket szól; a ki a mennyből jött, feljebb való mindenkinél. (Ján 8,23;1Kor 15,47) 32És arról tesz bizonyságot, a mit látott és hallott; és az ő bizonyságtételét senki sem fogadja be. (Ján,3 11.) 33A ki az ő bizonyságtételét befogadja, az megpecsételte, hogy az Isten igaz. (1Ján 5,10.11;Róm 3,4) 34Mert a kit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja; mivelhogy az Isten nem mérték szerint adja a Lelket. (Ján 3,13) 35Az Atya szereti a Fiút, és az ő kezébe adott mindent. (Ján 13,3;17,2; Mát 11,27;28,18; Luk 10,22; Zsid 2,8) 36A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. (Ján,3 18. Ján 5,24. 6,40. 47. 20,21.)