Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

3Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, (Ján 3,35;17,2; Mát 11,27;28,18) 4Felkele a vacsorától, leveté a felső ruháját; és egy kendőt vévén, körülköté magát. (Mát 26,47; Márk 14,43; Luk 22,47; Csel 1,16) 5Azután vizet tölte a medenczébe, és kezdé mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, a melylyel körül van kötve. 6Méne azért Simon Péterhez; és az monda néki: Uram, te mosod-é meg az én lábaimat? 7Felele Jézus és monda néki: A mit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. 8Monda néki Péter: Az én lábaimat nem mosod meg soha! Felele néki Jézus: Ha meg nem moslak téged, semmi közöd sincs én hozzám. 9Monda néki Simon Péter: Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is! (Ján 15,13;21,18; Gal 1,19;2,9.12) 10Monda néki Jézus: A ki megfürödött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta; ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. (Ján 13,10) 11Tudta ugyanis, hogy ki árulja el őt; azért mondá: Nem vagytok mindnyájan tiszták! (Ján 6,64) 12Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén, monda nékik: Értitek-é, hogy mit cselekedtem veletek? (Mát 26,52) 13Ti engem így hívtok: Mester, és Uram . És jól mondjátok, mert az vagyok. (Mát 23,8-10;1Kor 8,6) 14Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. 15Mert példát adtam néktek, hogy a miképen én cselekedtem veletek, ti is akképen cselekedjetek. (Ján 11,49.50) 16Bizony, bizony mondom néktek: A szolga nem nagyobb az ő Uránál; sem a követ nem nagyobb annál, a ki azt küldte. (Ján 15,20; Mát 10,24; Luk 6,40) 17Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. (Ján 13,23)