Keresés a Bibliában

Állomások a pusztában.

33 1Ezek azok a helyek, ahonnan Izrael fiai továbbindultak azután, hogy Mózes és Áron vezetésével Egyiptom földjéről csapatokba osztva kivonultak. 2Mózes ugyanis az Úr parancsára följegyezte azokat a helyeket, ahonnan mindig továbbvonultak, azokat a helységeket, ahonnan mindig útra keltek. Ezek hát azok a helyek, ahol mindig tábort bontottak, a helységek, ahonnan mindig továbbvonultak. 3Ramszesztől keltek útra az első hónapban, az első hónap tizenötödik napján. A húsvét utáni napon vonultak ki Izrael fiai az egyiptomiak szeme láttára szilárd elhatározással, 4míg az egyiptomiak elsőszülötteiket temették, akikre az Úr lesújtott közülük – az Úr ítéletet tartott isteneik fölött. 5Izrael fiai tehát Ramszeszből keltek útra, és Szukkotban ütöttek tábort. 6Szukkotból továbbindultak és Etamban táboroztak le, a puszta szélén. 7Etamból elindultak, Pi-Hachirot felé vették útjukat, szemben Baál-Cefonnal, és Migdol előtt vertek tábort. 8Pi-Hachirotból útra keltek, és a tengeren át a pusztába vonultak. Három napig vándoroltak Etam pusztáján, azután letáboroztak Marában. 9Marából elindulva Elimbe értek. Elimben volt tizenkét forrás és hetven pálmafa, itt ütöttek hát tábort. 10Aztán útra keltek és a Sás-tengernél telepedtek le. 11A Sás-tengertől továbbmentek és Szin pusztájában vertek tábort. 12Szin pusztájából elindulva Dofkában táboroztak le. 13Dofkából útra keltek, és Alusban táboroztak le. 14Alusból elindultak, és Refidimben állapodtak meg. Itt nem volt a népnek ivóvize. 15Refidimből elindultak és a Sínai pusztában ütöttek tábort. 16A Sínai pusztából továbbvonultak, és Kibrot-Hattavában táboroztak le. 17Kibrot-Hattavában tábort bontottak, és Hacerotban állapodtak meg. 18Hacerotból elindultak, és Ritmában vertek tábort. 19Ritmából útra keltek, és Rimmon-Perecben telepedtek le. 20Rimmon-Perecben tábort bontottak, és Libnában állapodtak meg. 21Libnából elindultak, és Risszában táboroztak le. 22Risszából útra keltek, és Kehelatában állapodtak meg. 23Kehelatából útnak indultak, majd Sefer hegyénél táboroztak. 24Sefer hegyétől továbbmentek, és Haradában ütöttek tábort. 25Haradából elindultak, majd Makhelotban sátoroztak. 26Makhelotból továbbmentek, és Tachatban vertek tábort. 27Tachatból útra keltek, és Terachban táboroztak le. 28Terachból útnak indultak és Mitkában állapodtak meg. 29Mitkából továbbindultak, és Hasmonában táboroztak le. 30Hasmonából útnak indultak, és Moszerotban sátoroztak. 31Moszerotból elindultak, és Bene-Jaakánban telepedtek le. 32Bene-Jaakánból útra keltek, és Hor-Gidgadban táboroztak le. 33Hor-Gidgadban tábort bontottak, és Jotbatában telepedtek le. 34Jotbatából továbbindultak, és Abronában állapodtak meg. 35Abronából útnak indultak, és Ecjon-Geberben ütöttek tábort. 36Ecjon-Geberből továbbvonultak, és Cin pusztájában, Kádesben sátoroztak. 37Kádesből útra keltek, és Hor hegyénél, Edom országa határánál vertek tábort. 38Áron pap az Úr parancsára fölment Hor hegyére, és ott meghalt a 40. évben azután, hogy Izrael fiai kivonultak Egyiptom földjéről, az ötödik hónap első napján. 39Áron százhuszonhárom éves volt, amikor Hor hegyén meghalt. 40A kánaáni azonban, Arad királya, aki Kánaán országának déli részén székelt, tudomást szerzett Izrael fiainak előrenyomulásáról. 41Hor hegyétől továbbindultak, és Calmonában ütöttek tábort. 42Calmonából útra keltek, és Punonban táboroztak le. 43Punonból útnak indultak, majd Obotban sátoroztak. 44Obotból elindultak, és Ije-Habarimban, Moáb határánál állapodtak meg. 45Ijimből továbbindultak, és Dibon-Gadban vertek tábort. 46Dibon-Gadból továbbmentek, és Almon Diblatajimban telepedtek le. 47Almon Diblatajimból útra keltek, és az Abarim-hegységnél táboroztak le, a Nebóval szemben. 48Az Abarim-hegységtől továbbvonultak, és Moáb pusztájában ütöttek tábort, a Jordán mentén, Jerikó közelében. 49A Jordán mentén Bet-Jesimottól Abel-Sittimig táboroztak Moáb pusztájában.

Kánaán felosztása.

50Az Úr Moáb pusztáján a Jordán mentén, Jerikó közelében ezt mondta Mózesnek: 51„Szólj Izrael fiaihoz, s mondd meg nekik: Ha átkeltek a Jordánon és Kánaán földjére értek, 52a föld lakóit mind űzzétek ki magatok elől. Minden bálványukat semmisítsétek meg, és öntött szobraikat is törjétek össze, sőt magaslati helyeiket is romboljátok le. 53Aztán vegyétek birtokba a földet, és lakjatok rajta. Mert nektek adom az országot, legyen a birtokotok. 54A földet sorsolással osszátok fel örökrészül a törzsek rendjében. Annak (a törzsnek), amelyik népesebb, nagyobb örökséget juttassatok, annak, amelyik kevésbé népes, kisebbet. Az legyen az övé, ami a sorsvetéskor jut neki. Atyáitok törzsei szerint osszátok fel örökségképpen. 55Ha azonban nem űzitek ki magatok elől a föld lakóit, mind, akiket meghagytok közülük, szálka lesznek a szemetekben és tüske az oldalatokban, szorongatni fognak benneteket azon a földön, amelyen laktok majd, 56s én úgy bánok majd veletek, ahogy velük szándékoztam bánni.”

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet