Keresés a Bibliában

II. A FÖLD FELOSZTÁSA A TÖRZSEK KÖZÖTT

Meghódítatlan vidékek.

13 1Józsue megöregedett, s igen előrehaladt a korban. Az Úr ezért így szólt hozzá: „Öreg vagy és éltes, pedig még sok föld vár meghódításra. Ezek vannak még hátra: 2A filiszteusok minden határa és a gesuriták egész földje, 3a Sichortól, amely Egyiptomtól keletre folyik, egészen Ekron határáig, északon – ez a kánaániaké. [A filiszteusok öt fejedelme: a gázai, asdódi, aszkaloni, gáti és ekroni; az avviták 4délen élnek.] A kánaániak egész földje Gázától kezdve és a szidóniak, egészen Afekáig és az amoriták határáig, 5azután a gibliták földje, az egész Libanonnal együtt, keleten, a Hermon-hegység lábánál elterülő Baál-Gádtól egészen Hamat bejáratáig. 6Elűzöm Izrael fiai elől a hegyvidék minden lakóját, a Libanontól egészen Miszrefotig, nyugaton, az összes szidónit. Te csak oszd fel a földet sorsvetéssel Izrael fiai között, amint parancsoltam neked. 7Itt az ideje, hogy ezt a földet feloszd a kilenc törzs, valamint Manassze fél törzse között: a Jordántól a Nagy-tengerig add nekik, nyugaton a Nagy-tenger legyen a határuk.”

1. A JORDÁNON INNENI TÖRZSEK

Áttekintés.

8Manassze törzsének másik fele már megkapta örökségét Ruben és Gád fiaival – Mózes adta ki nekik a Jordánon túl, kelet felé Mózes, az Úr szolgája akkoriban nekik adta részül: 9Aroer földjét, amely az Arnon völgye szélén fekszik és a várost a völgy közepén; az egész fennsíkot Medbától Dibonig; 10Szichonnak, az amoriták királyának minden városát, aki Hesbonban székelt, egészen az ammoniták határáig; 11továbbá Gileádot és a gesuriták meg a maachatiták földjét az egész Hermon-hegységgel, végül egész Básánt Szalkáig; 12Básánban Ognak egész birodalmát, aki Astarotban és Edreiben uralkodott és az utolsó refaita volt. Ezt a két királyt Mózes győzte le és űzte el. 13A gesuritákat és maachatitákat azonban nem űzték el Izrael fiai, ma is Gesurban és Maachában élnek, Izrael körében. 14Csak Lévi törzse nem kapott örökséget: az Úr, Izrael Istene volt az örökrésze, amint megmondta neki.

Ruben törzse.

15Mózes Ruben fiai törzsének nemzetségeik szerint adott örökrészt. 16Az övék lett a föld az Arnon völgye szélén fekvő Aroertől, s a völgy közepén elterülő várostól, az egész fennsík Medbáig, 17Hesbon a fennsíkon elterülő összes várossal: Dibon, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon, 18Jachac, Kedemot, Mefaat, 19Kirjataijim, Szibma és a Gór-hegységnél Ceret-has-Sachar; 20aztán Bet-Peor, a Piszga lejtője, Bet-ha-Jesimot, 21a fennsík összes városa, továbbá Szichonnak, az amoriták királyának egész országa, aki Hesbonban székelt; őt éppúgy legyőzte Mózes, mint Midián fejedelmeit, Evit, Rekemet, Curt, Hurt, Rebát, Szichon hűbéreseit, akik az országban éltek. 22Beor fiát, Bileámot, a jövendőmondót is kardélre hányták Izrael fiai más áldozatokkal egyetemben. 23Így Ruben fiainak földje egészen a Jordánig terjedt. Ez lett Ruben fiainak az öröksége a nemzetségek szerint: a városok és a hozzájuk tartozó helységek.

Gád törzse.

24Mózes Gád törzsének, Gád fiainak nemzetségeik szerint osztott örökrészt. 25Az ő földjük lett: Jazer, Gileád összes városa, az ammoniták földjének fele egészen a Rabbával szemközt fekvő Aroerig, 26továbbá Hesbontól egészen Ramatham-Micpéig és Betonimig, azután Machanajimtól Lo-Debar vidékéig, 27végül a síkságon: Bet-Haram, Bet-Nimra, Szukkot, Cafon, Szichon hesboni király birodalmának maradék része. A Jordán alkotta a határt egészen Kinneret taváig a Jordán túlsó partján, 28kelet felé. Ez lett Gád fiainak örökrésze nemzetségeik szerint: a városok a hozzájuk tartozó helységekkel.

Manassze törzse felének része.

29Mózes Manassze törzse felének nemzetségeik szerint adott örökrészt. 30Az ő földjük lett: Machanajimtól kezdve egész Básán, Ognak, Básán királyának egész országa, a básáni Jair összes sátortábora, 60 város. 31Gileád fele, valamint Astarot és Edrei, Og székhelyei Básánban Manassze fia, Machir fiainak jutott örökrészül, Machir fiai felének, nemzetségeik szerint. 32Ezt osztotta ki Mózes Moáb pusztáján a Jordánon túl, keletre, Jerikóval szemben. 33Lévi törzsének nem adott örökrészt: az Úr, Izrael Istene lett az örökrésze, amint megmondta neki.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet