Keresés a Bibliában

9. ÖSSZEFOGLALÁS

A Jordántól keletre legyőzött királyok.

12 1Ezek azok a királyai az országnak, akiket Izrael fiai legyőztek, s akiknek földjét megszerezték, a Jordánon túl, kelet felé, az Arnon-pataktól egészen a Hermon-hegységig, az egész Arabát is beleértve: 2Szichon, az amoriták királya, aki Hesbonban székelt és az Arnon völgye szélén fekvő Aroertől [a völgy közepét is beleszámítva] Gileád felén át egészen a Jabbok-patakig, az ammoniták határáig uralkodott, 3keleten pedig az Arabán át egyfelelől Kinnerot tengeréig és Araba tengeréig vagy a Sós-tengerig, Bet-ha-Jesimot irányában, ahonnan az ember délen eléri a Piszga lejtőinek a lábát. 4Mellette Og, Básán királya, a legutolsó refaiták egyike uralkodott – Astarotban és Edreiben székelve – 5a Hermon-hegységen, Szalkán és egész Básánon, egészen a gesuriták és maachatiták határáig, továbbá Gileád felén, Szichonnak, Hesbon királyának a határáig. 6Mózes, az Úr szolgája és Izrael fiai legyőzték, és (országát) Mózes, az Úr szolgája Ruben és Gád fiainak, valamint Manassze törzse felének adta birtokul.

A Jordánon innen legyőzött királyok.

7Ezek azok a királyai az országnak, akiket Józsue és Izrael fiai legyőztek a Jordánon innen, nyugat felé, a Libanon völgyében fekvő Baál-Gádtól egészen a Pele hegyéig, amely Szeirrel szemben emelkedik, és akiknek földjét Józsue Izraelnek adta örökségül, aszerint, ahogy törzsekre oszlik, 8a hegyvidéken és a síkságon, Arabában és a lejtőkön, a pusztában és a Negebben – a hettiták, amoriták, kánaániak, periziták, hivviták és jebuziták (földjén): 9Jerikó királya – egy; a Bétel melletti Ai királya – egy; 10Jeruzsálem királya – egy; Hebron királya – egy; 11Jarmut királya – egy; Lachis királya – egy; 12Eglon királya – egy; Gézer királya – egy; 13Debir királya – egy; Geder királya – egy; 14Horma királya – egy; Arad királya – egy; 15Libna királya – egy; Adullam királya – egy; 16Makkeda királya – egy; Bétel királya – egy; 17Tappuach királya – egy; Hefer királya – egy; 18Afek királya – egy; Száron királya – egy; 19Madosz királya – egy; Hacor királya – egy; 20Simron királya – egy; Achsaf királya – egy; 21Tanach királya – egy; Megiddó királya – egy; 22Kedes királya – egy; Jokneam királya Kármelban – egy; 23Dor királya a Dor magaslatain – egy; Gojim királya Galileában – egy; 24Tirca királya – egy. Összesen 31 király.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet