Keresés a Bibliában

Az igazak és az istentelenek sorsa.

3 1Az igazak lelke azonban Isten kezében van, és gyötrelem nem érheti őket. 2Az esztelenek szemében úgy látszott, hogy meghaltak; a világból való távozásukat balsorsnak vélték, 3elmenetelüket megsemmisülésnek. De békességben vannak. 4Mert ha az emberek szemében szenvedtek is, a reményük tele volt halhatatlansággal. 5Kevés fenyítés után nagy jótéteményekben részesülnek, mert Isten próbára tette és magához méltónak találta őket. 6Mint aranyat a kohóban, megvizsgálta és elfogadta őket égőáldozatul. 7Látogatásuk idején majd felragyognak, és olyanok lesznek, mint a szikra, amely a tarlón tovaharapódzik. 8Nemzetek fölött ítélkeznek majd és népeken uralkodnak; s az Úr lesz a királyuk mindörökre. 9Akik benne bíztak, akkor majd megismerik az igazságot, és akik hűek voltak, szeretetben nála maradnak, mert kegyelem és irgalom lesz választottjainak osztályrészük. 10Az istentelenek meg a lelkületük szerint bűnhődnek majd, azok, akik megvetették az igazat és elpártoltak az Úrtól. 11Mert boldogtalan, aki megveti a bölcsességet és a fegyelmet: hiú a reményük, hiábavaló a fáradozásuk, hasztalanok a tetteik. 12Esztelenek az asszonyaik, gonoszak a gyermekeik és átkozott a nemzetségük.

Jobb dolog a gyermektelenség, mint az istentelen utódok.

13Boldog a magtalan, aki nem szennyezte be magát, akinek ágya nem ismerte a bűnt. Termékenysége majd kiderül a lelkek látogatásának idején. 14Boldog a herélt is, aki nem követett el kezével törvénysértést, aki nem forgatott elméjében semmi gonoszat az Úr ellen, mert elnyeri hűsége nagyszerű jutalmát, és örvendetes öröksége lesz az Úr templomában. 15Mert nagyszerű a nemes törekvés gyümölcse, és a bölcsesség gyökere nem pusztul el. 16A házasságtörők gyermekei azonban nem boldogulnak, és a bűnös ágy ivadéka elpusztul. 17Ha soká élnek is, akkor sincs becsületük, és öregkoruk végül dicstelen lesz. 18Ha azonban korán meghalnak, akkor az ítélet napján sem reményük nem lesz, sem vigaszuk. 19Mert az istentelen nemzedéknek gonosz a vége.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet