Keresés a Bibliában

Az ígéret földjének határai

34 1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 2Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nekik: Ha majd bementek Kánaán földjére, az a föld, Kánaán földje jut nektek örökségül a következő határok szerint: 3A déli határvidék a Cin-pusztától Edóm mentén legyen. Ez legyen a déli határotok: keleten a Sós-tenger végétől induljon, 4kerülje meg a határ délről az Akrabbím-hágót, és menjen Cin felé, nyúljon le Kádés-Barneától délre, majd haladjon Hacar-Addárig, és menjen tovább Acmón felé. 5Acmóntól forduljon a határ Egyiptom patakja felé, és végződjék a tengernél.
6A nyugati határotok a Nagy-tenger és annak partvidéke legyen. Ez legyen a nyugati határotok.
7Ez legyen az északi határotok: A Nagy-tengertől a Hór-hegyig jelöljétek ki, 8a Hór-hegytől jelöljétek ki a Hamátba vezető útig, majd a határ nyúljon ki Cedád felé, 9azután haladjon a határ Zifrón felé, és a vége Hacar-Énánnál legyen. Ez legyen az északi határotok.
10A keleti határt Hacar-Énántól Sefámig jelöljétek ki, 11Sefámtól menjen le a határ Riblá felé, Ajintól keletre, majd menjen tovább a határ lefelé, amíg el nem éri a Kinneret-tó keleti partján levő magaslatokat. 12Azután menjen le a határ a Jordán felé, és végződjék a Sós-tengernél. Ez legyen országotok határa körös-körül.
13Azután ezt parancsolta Mózes Izráel fiainak: Ezt a földet osszátok fel örökségül sorsvetéssel, ahogyan megparancsolta az ÚR, és adjátok oda a kilenc és fél törzsnek. 14Mert Rúben törzsének a nagycsaládjai és Gád törzsének a nagycsaládjai már megkapták örökségüket, és Manassé törzsének a fele is megkapta. 15Ez a két és fél törzs a Jordánon innen, keleten, Jerikóval szemben kapta meg örökségét.

Az ország felosztói

16Azután így beszélt Mózeshez az ÚR: 17Név szerint ezek legyenek azok a férfiak, akik felosztják közöttetek örökségül az országot: Eleázár pap és Józsué, Nún fia. 18Törzsenként egy-egy fejedelmet válasszatok melléjük az ország felosztására. 19Név szerint ezek legyenek: Júda törzséből Káléb, Jefunne fia. 20Simeon fiainak törzséből Semúél, Ammíhúd fia. 21Benjámin törzséből Elídád, Kiszlón fia. 22Dán fiainak a törzséből Bukkí fejedelem, Joglí fia. 23József fiai közül: Manassé fiainak a törzséből Hanníél fejedelem, Éfód fia, 24Efraim fiainak a törzséből pedig Kemúél fejedelem, Siftán fia. 25Zebulon fiainak a törzséből Elícáfán fejedelem, Parnak fia. 26Issakár fiainak a törzséből Paltíél fejedelem, Azzan fia. 27Ásér fiainak a törzséből Ahíhúd fejedelem, Selómí fia. 28Naftáli fiainak a törzséből Pedahél fejedelem, Ammíhúd fia. 29Ezeknek parancsolta meg az ÚR, hogy osszák ki az örökségüket Izráel fiainak Kánaán földjén.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

34,11 A Kinneret-tó a Genezáreti-tó

Előző fejezet Következő fejezet