Keresés a Bibliában

31 1Majd így szólt az Úr Mózeshez: 2»Állj bosszút előbb Izrael fiaiért a mádiánitákon, aztán megtérsz népedhez.« 3Legott azt mondta Mózes: »Fegyverezzetek föl magatok közül férfiakat a hadra, hogy végrehajtsák az Úr bosszúját a mádiánitákon. 4Ezer-ezer embert válasszatok ki és küldjetek hadba Izrael mindegyik törzséből.« 5Rendelkezésére is bocsátottak ezret-ezret mindegyik törzsből, vagyis tizenkétezer hadra felkészült embert. 6Ezeket elküldte Mózes Fineesszel, valamint Eleazár pap fiát, akinek átadta a szent szereket s a riadótrombitákat is.
7Miután ezek harcba szálltak a mádiánitákkal és győztek, megöltek minden férfit, 8királyaikkal, Evivel, Rekemmel, Szúrral, Húrral és Rebével, nemzetük öt királyával együtt; Bálámot, Beor fiát is megölték a karddal. 9Aztán foglyul ejtették asszonyaikat és gyermekeiket, elzsákmányolták minden jószágukat és minden holmijukat, amijük csak volt, 10és lángba borították városaikat, falvaikat s majorjaikat egyaránt. 11Majd fogták a zsákmányt s mindazt, amit az emberek s az állatok közül foglyul ejtettek 12és elvitték Mózeshez, Eleazár paphoz és Izrael fiainak egész sokaságához, a többi holmit pedig elvitték a táborba, amely Moáb mezőségén, a Jordán mellett, Jerikóval átellenben volt.
13Ekkor kiment Mózes, Eleazár pap és a gyülekezet valamennyi fejedelme eléjük, a táboron kívülre. 14Ám Mózes megharagudott a sereg vezéreire, az ezredesekre meg a századosokra, akik megjöttek a hadból 15és azt mondta: »Miért hagytátok életben az asszonyokat? 16Nemde ezek azok, akik tőrbe csalták Izrael fiait Bálám tanácsára és hűtlenség elkövetésére vittek rá titeket az Úr ellen a Fogorral elkövetett bűn által, amiért csapás is zúdult a népre? 17Öljetek meg tehát a gyermekek közül is minden fiúgyermeket, s pusztítsatok el minden asszonyt, aki férfit ismert, 18s csak a leánykákat meg a szűz nőket hagyjátok meg magatoknak. 19Maradjatok továbbá hét napig a táboron kívül, s aki embert ölt vagy megöltet érintett, végezzen tisztulást a harmadik, s a hetedik napon 20és tisztítsatok meg minden zsákmányt is, akár ruha, akár edény, akár valami kecskebőrből vagy szőrből, vagy fából készült eszköz.«
21Erre Eleazár pap így szólt a sereg hadat járt férfiaihoz: »A következő a törvény intézkedése, ezt parancsolta az Úr Mózesnek: 22Az aranyat, az ezüstöt, a rezet, a vasat, az ólmot, az ónt 23és mindazt, ami átmehet tűzön, tűzzel kell megtisztítani; mindazt pedig, ami nem állja a tüzet, a tisztítóvízzel kell megszentelni. 24Mossátok ki továbbá ruháitokat a hetedik napon, s akkor tiszták lesztek, s aztán bemehettek a táborba.«
25Majd azt mondta az Úr Mózesnek: 26»Állapítsd meg Eleazár pappal és a nép fejeivel együtt a foglyul ejtett emberek és állatok számát 27és felezd el a zsákmányt azok között, akik harcoltak és kimentek a hadba, meg az egész egyéb sokaság között. 28Végy el azonban azoktól, akik harcoltak és hadban voltak, egyet-egyet minden ötszáz ember, marha, szamár és juh közül részesedésül az Úrnak, 29és add oda Eleazár papnak adományul az Úrnak, 30az Izrael fiainak járó fél részből pedig végy el minden ötvenedik fejet emberből, marhából, szamárból, juhból, minden állatból, s add oda a levitáknak, akik az Úr hajlékának gondjait viselik.«
31Úgy is tett Mózes és Eleazár, ahogy az Úr parancsolta. 32A zsákmány, amelyet a hadsereg ejtett, ez volt: hatszázhetvenötezer juh, 33hetvenkétezer marha, 34hatvanegyezer szamár, 35az emberekből pedig harminckétezer volt azoknak a hajadonoknak száma, akik férfit nem ismertek. 36Odaadták tehát azoknak, akik a hadban voltak, ennek a felét: háromszázharminchétezer-ötszáz juhot, 37de ebből az Úr részére levontak hatszázhetvenöt juhot, 38a harminchatezer marhából hetvenkét marhát, 39a harmincezer-ötszáz szamárból hatvanegy szamarat, 40míg a tizenhatezer emberből harminckét személy jutott az Úr részére. 41Aztán átadta Mózes az Úrnak járó adomány összességét Eleazár papnak, amint az Úr parancsolta neki, 42Izrael fiainak abból a fél részéből, amelyet azok számára különített el, akik a hadban voltak. 43Abból a fél részből pedig, amely a többi népnek jutott, vagyis a háromszázharminchétezer-ötszáz juhból, 44a harminchatezer marhából, 45a harmincezer-ötszáz szamárból, 46s a tizenhatezer emberből 47elvette Mózes minden ötvenedik fejet, s odaadta a levitáknak, akik az Úr hajlékának gondjait viselték, amint az Úr parancsolta.
48Ekkor Mózes elé járultak a hadsereg vezérei, az ezredesek és a századosok, s azt mondták: 49»Mi, szolgáid, megszámláltuk a harcosokat, akik a kezünk alatt voltak, s egy sem hiányzik közülük. 50Éppen azért valamennyien odaadjuk ajándékul az Úrnak az aranyat, amit a zsákmányban találtunk: karkötőt és karperecet, gyűrűt és karékességet meg nyakláncot, hogy esedezzél értünk az Úrnál.« 51Mózes és Eleazár pap át is vették a különféleképpen feldolgozott aranyat, amely összesen 52tizenhatezer-hétszázötven sékelt nyomott, az ezredesektől meg a századosoktól – 53amit ugyanis a közemberek zsákmányoltak, az az övék maradt –, 54s miután átvették, bevitték a bizonyság sátrába, hogy emlékeztesse az Urat Izrael fiaira.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

31,1 A mádiániták elleni háború történetét az elbeszélő a szent háború mintapéldájává teszi. Mádián később is veszélyes ellensége volt Izraelnek (Bír 6-8).

31,5 A 12000 harcos jelethet 12 harci egységet is; vö. Szám 1,1-19.

31,8 Bálám bálványimádásra csábította Izraelt a Baál Peorban (Szám 25,1-5), ezért lakol halállal. A Szám 22-24 sokkal pozitívabb fényben mutatja be ezt a pogány származású prófétát.

31,25 Az egész nép részesül a zsákmányból, nemcsak a harcosok, hiszen a győzelmet nem ők vívták ki, hanem Isten adta. A zsákmány nagysága a legyőzött ellenség hatalmát jelzi.

Előző fejezet Következő fejezet