Keresés a Bibliában

3 1A következők voltak Áron és Mózes nemzedékei azon a napon, amelyen az Úr Mózeshez szólt, a Sínai hegyén.
2A következő volt Áron fiainak neve: az elsőszülött Nádáb, azután Ábiu, Eleazár és Itamár. 3Ez volt a neve Áron fiainak, a papoknak, akiket felkentek, s akiknek kezét felavatták és felszentelték, hogy papokká legyenek. 4Nádáb és Ábiu azonban utód nélkül meghaltak, amikor idegen tűzzel áldoztak az Úr előtt a Sínai pusztájában, s így Eleazár és Itamár voltak a papok atyjuk, Áron színe előtt.
5Így szólt az Úr Mózeshez: 6»Hozasd elő Lévi törzsét és állítsd Áron pap színe elé, hogy szolgáljanak neki, teljesítsék parancsait 7és lássák el mindazt, ami a bizonyság sátra előtt a közösség tisztéhez tartozik: 8viseljék gondját a sátor eszközeinek és lássák el a hajlék szolgálatát. 9Add tehát oda ajándékul a levitákat 10Áronnak és fiainak, nekik engedjék át őket Izrael fiai, de Áront és fiait rendeld a papi szolgálatra: ha rajtuk kívül álló közelít a szolgálathoz, halállal lakoljon.«
11Így szólt továbbá az Úr Mózeshez: 12»Elhatároztam, hogy elveszem a levitákat Izrael fiaitól, cserébe minden elsőszülöttért, amely méhet nyit Izrael fiai között, hogy az enyéim legyenek a leviták. 13Az enyém ugyanis minden elsőszülött attól kezdve, hogy megvertem az elsőszülötteket Egyiptom földjén. Magamnak szenteltem mindent, ami elsőnek születik Izraelben, akár ember, akár állat: az enyémek. Én vagyok az Úr!«
14Így szólt ezután az Úr Mózeshez a Sínai pusztájában: 15»Számláld meg Lévi fiait, nagycsaládjaik és nemzetségeik szerint, minden férfit, az egyhónapostól kezdve felfelé!« 16Meg is számlálta őket Mózes, amint az Úr parancsolta, 17és a következők voltak Lévi fiai, nevük szerint: Gerson, Kaát és Merári. 18Gerson fiai voltak: Libni és Szemei, 19Kaát fiai: Amrám, Iszaár, Hebron és Oziel, 20Merári fiai: Moholi és Músi.
21Gersontól két nemzetség volt: a libnita és a szemeita; 22megszámlált, egyhónapos és annál idősebb férfiak: hétezer-ötszáz. 23Ők a hajlék mögött, nyugaton táborozzanak, 24Eliászáf, Láel fia fejedelem alatt. 25Az ő gondjuk legyen a szövetség sátrában: 26maga a hajlék és takarója, a szövetség sátrának ajtajára való lepel, az udvar kárpitjai, a hajlék udvarának bejáratára való lepel, mindaz, ami az oltár szolgálatához tartozik, meg a sátor kötelei és összes szerszáma.
27Kaát nemzetségéhez tartozott az amrámiták, az iszaáriták, a hebroniták és az ozieliták nemzetsége. Ezek a kaátiták nemzetségei; megszámlálva nevük szerint, 28a férfiak, az egyhónaposok, s az azoknál idősebbek, összesen: nyolcezer-hatszáz. Ők viseljék gondját a szentélynek, 29a déli oldalon táborozzanak, 30fejedelmük Eliszafán, Oziel fia legyen. 31Az ő gondjuk legyen: a láda, az asztal, a mécstartó, az oltárok, a szentély azon eszközei, amelyekkel szolgálatukat végzik, a függöny s minden ilyenféle felszerelés. 32A leviták fejedelmeinek fejedelme, Eleazár, Áron papnak a fia, ügyeljen fel azokra, akik a szentély dolgairól gondoskodnak.
33Meráritól volt a moholiták és a músiták nemzetsége; nevük szerint megszámlálva, 34a férfiak, az egyhónaposok és az azoknál idősebbek, összesen: hatezer-kétszáz. 35Fejedelmük Szuriel, Abihail fia. Az északi oldalon táborozzanak. 36Gondjuk: a hajlék deszkái, rúdjai, oszlopai, ezek talpai s mindaz, ami az ilyesmi ellátásához tartozik, 37meg körben az udvar oszlopai s azok talpai, cövekei s kötelei.
38A szövetség hajléka előtt, azaz a keleti oldalon Mózes, Áron és ennek fiai táborozzanak; ők lássák el a szentélyt Izrael fiai között: bárki más közelít hozzá, halállal lakoljon.
39A férfiak, egyhónapos és annál idősebb leviták, akiket Mózes és Áron az Úr parancsa szerint nemzetségenként megszámlált, összesen huszonkétezren voltak.
40Azt mondta ekkor az Úr Mózesnek: »Számláld meg Izrael fiai közül az egyhónapos és annál idősebb elsőszülött fiúkat, s állapítsd meg számukat. 41Aztán vedd el a levitákat az én számomra – én vagyok az Úr – cserébe Izrael fiainak minden elsőszülöttjéért, s állataikat cserébe Izrael fiai állatainak minden elsőszülöttjéért.« 42Meg is számlálta Mózes, amint az Úr parancsolta, Izrael fiainak elsőszülötteit 43és a nevek száma szerint, egyhónapos és annál idősebb férfi volt: huszonkétezer-kétszázhetvenhárom.
44Így szólt ekkor az Úr Mózeshez: 45»Vedd el a levitákat cserébe Izrael fiainak elsőszülötteiért, s a leviták állatait cserébe állataikért, s legyenek a leviták az enyéim. Én vagyok az Úr! 46Annak a kétszázhetvenháromnak a váltságául pedig, akik Izrael fiainak elsőszülöttei közül a leviták számát meghaladják, 47szedj fejenként öt-öt sékelt, a szentély súlyegysége szerint – egy sékel húsz gera –, 48s add ezt a pénzt Áronnak s fiainak, váltságul azokért, akik számfölöttiek.«
49Fogta tehát Mózes azt a pénzt, amely azokért volt, akik szám fölöttiek voltak, s akiket megváltottak a levitáktól 50Izrael fiainak elsőszülöttei közül, az ezerháromszázhatvanöt sékelt a szentély súlyegysége szerint 51és odaadta Áronnak és fiainak aszerint a parancs szerint, amelyet az Úr meghagyott neki.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

3,4 Vö. Lev 10,1-5.

3,11 A leviták élő jelei annak, hogy a népből minden elsőszülött Isten szent tulajdona.

3,47 1 sékel kb. 11,5 g, 1 gera kb. 0,6 g.

Előző fejezet Következő fejezet