Keresés a Bibliában

45

1Kedves volt Isten és emberek előtt
Mózes, akinek áldva legyen emléke.

2Hasonlóvá tette őt dicsőségben a szentekhez,
és naggyá az ellenségek megfélemlítésében,
bősz állatokat szelídített meg szavával.

3Megdicsőítette őt királyok színe előtt,
parancsokat adott neki népéhez,
és megmutatta neki dicsőségét.

4Hűsége és szelídsége miatt szentté tette őt,
és kiválasztotta minden élő közül.

5Megengedte, hogy hallja szavát,
és bevezette a felhőbe.

6Parancsokat adott neki szemtől szembe,
az élet és a fegyelem törvényét,
hogy megtanítsa Jákobot rendelkezéseire
és Izraelt szabályaira.

7Felmagasztalta Áront, az ő testvérét
Lévi törzséből, hasonlóan őhozzá.

8Örök törvényt állapított meg javára:
neki adta a papi méltóságot a nép körében,
és boldoggá tette őt a dicsőséggel.

9Felövezte a dicsőség övével,
díszes ruhába öltöztette,
és megkoronázta a hatalom jelvényeivel.

10Sarut adott rá, lábravalót és felsőruhát,
sok arany csengővel vette őt körül,

11hogy járás közben csengjenek,
és hangozzanak a templomban népe fiainak emlékezetére;

12szent ruhát aranyból,
kék és vörös bíborból művészi hímzéssel,
ellátva az ítélet tudakolójával,

13karmazsin szövetből, művészi munkát,
metszett drágakövekkel, arany foglalatban,
amelyeket kőmetsző munkája vésett
Izrael törzseinek száma szerint, emlékeztetőül.

14Süvegén arany korona volt,
ellátva a »Szent« felírással,
pompás ékesség, felséges munka,
dísze kívánatos a szemnek.

15Nem volt azelőtt ehhez hasonló szép dolog kezdettől fogva.

16Nem öltheti magára semmiféle idegen,
egyedül csak fiai és unokái minden időben.

17Áldozatait a tűz naponta teljesen megemészti.

18Megtöltötte Mózes a kezét,
felkente szent olajjal,

19és örök feladatul jutott neki
és ivadékának, hogy ameddig az ég áll,
papi szolgálatot teljesítsen, dicséretet mondjon,
és áldja a népet az ő nevében.

20Őt szemelte ki az összes élők közül,
hogy áldozatot mutasson be Istennek,
tömjént és kellemes illatot emlékeztetőül,
hogy engesztelést szerezzen népének,

21és hatalmat adott neki parancsai körül,
törvényei és ítéletei dolgában,
hogy megtanítsa Jákobot a szabályokra,
és felvilágosítsa Izraelt törvényével.

22De fellázadtak ellene illetéktelenek,
és irigykedve törtek ellene férfiak a pusztában,
azok, akik Dátánnal voltak és Abironnal,
és Kóré pártja bősz haraggal.

23Látta ezt az Úristen, és nem hagyta annyiban,
s elemésztette őket haragja indulatában.

24Szörnyű csodát művelt velük:
elpusztította őket tüzes lánggal.

25Gyarapította Áron dicsőségét,
és megadta örökrészét:
a föld gyümölcseinek zsengéjét juttatta neki.

26Először is kenyeret rendelt nekik táplálékul,
de az Úr áldozataiból is ehetnek,
amelyeket nekik adott és ivadékaiknak.

27A nép földjéből azonban nem részesedik,
s a nép között nem kap osztályrészt,
mert maga Isten az ő része és öröksége.

28Fineesz, Eleazár fia
harmadik lett a tisztségben,
mert az Úr félelmében a nyomdokába lépett,

29helytállt a nép becsületéért,
jámborságával és lelke készségével
engesztelést szerzett Izraelnek Istennél.

30Ezért vele is a béke szövetségét kötötte,
hogy ő lesz fejedelme a szentélynek és népének,
hogy őt és ivadékát illesse
a főpapi méltóság mindörökre.

31De Dávid királlyal is volt szövetsége,
Jessze fiával Júda törzséből,
hogy az örökség neki jusson és ivadékának,
azért, hogy bölcsességgel töltse meg szívüket,
népe igazságos megítélésére,
hogy feledésbe ne menjenek javaik,
és dicsőségüket nemzetségükben örökké tegye.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

45,7 Sírák fia számára Áron fontosabb, mint Mózes. Az ő főpapi tisztsége tovább él Sírák fia idejében. A főpap egyszerre közvetítő és tanító.

45,26 Utalás a levitákra.

Előző fejezet Következő fejezet