Keresés a Bibliában

10 1Testvérek! Szívemből kívánom és könyörgök Istenhez az ő üdvösségükért. 2Mert tanúságot teszek mellettük, hogy megvan bennük a buzgóság Istenért, de ez a nem ismerők buzgósága. 3Nem ismerték el ugyanis az Istentől való megigazulást, s a magukét igyekeztek helyébe állítani; nem vetették alá magukat az Istentől való megigazulásnak. 4Pedig Krisztus a törvény végcélja, mindenkinek a megigazulására, aki hisz.
5Mózes ugyanis azt írja a törvényből eredő megigazulásról: »Az ember, aki teljesíti azt, élni fog általa«. (Lev 18,5) 6A hitből eredő megigazulásról pedig így szól: »Ne mondd szívedben: Ki megy föl az égbe?«– tudniillik, hogy Krisztust lehozza. (MTörv 30,12}<fs) 7Vagy: »Ki száll le az alvilágba?«– tudniillik, hogy Krisztust a halottak közül visszahívja. (Zsolt 107,26}<fs) 8Az Írás viszont mit mond? »Közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben«. Ez tudniillik a hit igéje, amelyet hirdetünk. (MTörv 30,14) 9Ha tehát a száddal vallod, hogy »Jézus az Úr!«, és a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz. 10A szív hite megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál.

11Az Írás ugyanis azt mondja:
»Mindaz, aki hisz benne, meg nem szégyenül«.

12Nincsen ugyanis különbség zsidó és görög között, mert mindnyájuknak ugyanaz az egy Ura van, aki bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják őt. 13Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.
(Jo 3,5) 14De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? S hogyan higgyenek abban, akiről nem hallottak? S hogyan halljanak, ha nincsen, aki hirdesse?

15S hogyan hirdessék, ha nem küldték őket? Amint meg van írva:
»Milyen gyönyörűségesek azok lábai,
akik a jó hírt hirdetik!«

16De nem mindnyájan fogadták engedelmességgel a jó hírt. Azért mondja Izajás:
»Uram, ki hitt annak, amit hallott tőlünk?«

17Eszerint a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus szava által.

18De kérdem én: Talán nem hallották? Sőt, ellenkezőleg:
»Hangjuk elhatott az egész földre,
s beszédük a földkerekség határaira«
.

19Vagy kérdem én: Talán Izrael nem értette meg? Mózes mondja először:
»Versengésre indítalak benneteket azok ellen, akik ‘nem népem’,
és oktalan nép által haragra ingerellek titeket«
.

20Izajás bátran kimondja: »Megtaláltak engem, akik nem kerestek, és kinyilvánítottam magam azoknak, akik nem kutattak utánam«.
(Iz 65,1) 21Izraelhez azonban így szól: »Kitártam kezemet egész nap a hitetlen és ellenszegülő nép felé«.
(Iz 65,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

10,4 Az egész Ószövetség Krisztusra irányul. Ő üdvözíti mindazokat, akik hisznek. Ezért annak, aki üdvözülni akar, őhozzá kell csatlakoznia, az ő tanítása szerint kell élnie.

Előző fejezet Következő fejezet