Keresés a Bibliában

34 1Felment erre Mózes Moáb síkjáról a Nébó hegyére, a Fászga tetejére, amely Jerikóval szemben van és az Úr megmutatta neki az egész országot: Gileádot egészen Dánig, 2az egész Naftalit, Efraim és Manassze földjét, Júda földjét a mögötte levő tengerig, 3a Délvidéket és Jerikónak, a pálmafák városának terjedelmes rónaságát egészen Coárig. 4Majd azt mondta neki az Úr: »Ez az a föld, amely felől megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, mondván: Utódaidnak adom. Szemeddel ím láttad, de nem mehetsz át oda.«
5Aztán meghalt ott, Moáb földjén Mó-
zes, az Úr szolgája, az Úr parancsára 6és az Úr eltemette őt Moáb földjének völgyében, Fogorral szemben, de senki sem ismeri a sírját mind a mai napig. 7Százhúsz esztendős volt Mózes, amikor meghalt; szeme nem volt homályos és fogai nem mozogtak. 8Izrael fiai aztán harminc napig siratták őt Moáb síkjain: akkor leteltek Mózes siratásának és gyászolásának napjai.
9Józsue, Nún fia pedig megtelt a bölcsesség lelkével, mert Mózes rátette kezét, emiatt Izrael fiai engedelmeskedtek neki és így aszerint tettek, ahogy az Úr meghagyta Mózesnek.
10De olyan próféta nem támadt többé Izraelben, akit az Úr színről-színre ismert volna és aki Mózeshez hasonló lett volna 11azoknak a jeleknek és csodáknak tekintetében, amelyekkel őt elküldte, hogy hajtsa végre Egyiptom országában a fáraón, s annak minden szolgáján és egész földjén, 12meg mindazon hatalmas erő és nagy csodajel tekintetében, amelyet Mózes egész Izrael szeme láttára véghezvitt.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

34,1 Mózes a saját szemével láthatja a beteljesedést, a földet, ahová népét vezette.

34,10 Mózes közvetítése által vált Izrael néppé, ő a legnagyobb próféta. Az Újszövetség Jézust gyakran új Mózesként ábrázolja (vö. Jn 1,17; 6,14).

Előző fejezet