Keresés a Bibliában

19 1Másodszorra Simeon fiaira esett a sors, nemzetségeikhez mérten; az ő örökségük 2Júda fiainak birtokai közé esett: Beerseba, Sábe, Moláda, 3Hácarsuál, Bála, Ászem, 4Eltolád, Betul, Hárma, 5Szikeleg, Bétmarkabót, Hácarszúsza, 6Bétlebaót, Sárohen: tizenhárom város és falvaik. 7Áin, Remmon, Átár, Ásán: négy város és falvaik; 8továbbá mindazok a falvak, amelyek ezek körül a városok körül voltak, Baálát-Beerig, a délvidéki Rámátig. Ez Simeon fiainak öröksége, nemzetségeikhez mérten, 9Júda fiainak birtoka és osztályrésze között. Az ugyanis túl nagy volt, s azért Simeon fiai az ő örökségük között kaptak birtokot.
10Harmadszorra a sors Zebulon fiaira esett, nemzetségeikhez mérten. Az ő birtokuk egészen Száridig terjedt. 11Határuk a tenger irányában Meralába megy fel, majd eljut Debbásetig és addig a patakig, amely Jekonámmal szemben van. 12Száredtől kelet felé viszont Keszelet-Mahanaim vidékéhez megy, majd kimegy Dáberethez, aztán felmegy Jáfiénak, 13onnan pedig átmegy Gáthefer és Takászin keleti részére, majd kimegy Remmonba, Amtárba és Noába, 14aztán észak felé megkerüli Hanátont, s a Jefteél völgyénél végződik. 15Hozzá tartozott továbbá Kátet, Naálol, Semeron, Jerála, Betlehem: tizenkét város és falvaik. 16Ez Zebulon fiai törzsének, nemzetségeikhez mért birtoka, ezek a városok és falvaik.
17Negyedikként Isszakárra esett a sors, nemzetségeikhez mérten. 18Az örökségük: Jezrael, Kászalót, Sunem, 19Hafaraim, Seon, Anáhara, 20Rabbót, Kesion, Ábesz, 21Rámet, Éngannim, Énhadda, Bétfeszesz, 22majd határa eljut a Mahanaimig és Seheszimáig és Bétsemesig, s a Jordánnál végződik: tizenhat város és falvaik. 23Ez Isszakár fiainak, nemzetségeikhez mért birtoka, ezek a városok és falvaik.
24Ötödszörre a sors Áser fiainak törzsére esett, nemzetségeikhez mérten. 25Az ő területük Halkát, Háli, Beten, Axáf, 26Alammelek, Amád és Mesál, aztán határuk a tenger irányában eljut egészen a Kármelig, és Síhorig, meg Libnátig, 27majd visszafordul keletre Bétdágonnak, átmegy Zebulonig és észak felől Jefteaél völgyéig, Bétemekig és Nehielig, aztán bal felől kimegy Kabulnak, 28majd Abdonnak, Rohóbnak, Hámonnak és Kánának, egészen Nagy-Szidonig, 29aztán visszafordul Horma felé egészen Tírusznak megerősített városáig és Hószáig, és Akziba területe felől a tengernél végződik. 30Hozzá tartozott továbbá Ámma, Áfek és Rohób: huszonkét város és falvaik. 31Ez Áser fiainak, nemzetségeikhez mért birtoka, ezek a városok és falvaik.
32A hatodikként a sors Naftali fiaira esett, nemzetségeikhez mérten. 33Határuk Heleftől és a Szaánanimnál levő Élontól kezdődik, majd átmegy Adámin, azaz Nekeben és Jabneélen egészen Lekumig és a Jordánnál végződik. 34Majd visszafordul a határ nyugat felé Asznót-Mahanaimba, onnan aztán kimegy Hukkókig, és dél felé átmegy Zebulonig, nyugat felé Áserig, kelet felé pedig a Jordánnál levő Júdáig. 35Megerősített városai: Asszedím, Szer, Hamat, Rekkát, Kinneret, 36Edema, Aráma, Hácor, 37Kedes, Edrái, Énhácar, 38Jeron, Magdalél, Hórem, Bétanát, Bétsemes: tizenkilenc város és falvaik. 39Ez Naftali fiai törzsének birtoka, nemzetségeikhez mérten, ezek a városok és falvaik.
40Hetedszerre a sors Dán fiainak törzsére esett, nemzetségeikhez mérten. 41Az ő birtokuk területéhez tartozott Córa, Estaol, Hirsemes, azaz Nap-város, 42Selebin, Ajjalon, Jetela, 43Élon, Temna, Ákron, 44Elteke, Gebbeton, Bálaát, 45Júd, Báne, Bárák, Gátremmon, 46Mejárkon, Árekon, a Joppéra néző vidékkel együtt – 47ezzel a vidékkel fejeződött be. – Majd Dán fiai felmentek és hadakoztak Lesem ellen. Bevették, kardélre hányták, elfoglalták, s megtelepedtek benne, és Lesemet apjuknak, Dánnak nevéről, Dánnak nevezték el. 48Ez Dán fiai törzsének birtoka, nemzetségeikhez mérten, ezek a városok és falvaik.
49Amikor aztán bevégezte a föld kisorsolását, kinek-kinek törzse szerint, akkor Izrael fiai birtokot adtak maguk között Józsuénak, Nún fiának, 50az Úr parancsa szerint: azt a várost, amelyet kívánt, Támnát-Száraát Efraim hegységén, s ő kiépítette a várost, s megtelepedett benne.
51Ezek azok a birtokok, amelyeket Eleazár pap és Józsue, Nún fia és Izrael fiainak család- és törzsfői Silóban, az Úr előtt, a bizonyság sátrának ajtajánál kisorsoltak. Ezzel elosztották a földet.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

19,1 Simeon területe Beerseba környéke, de határait nem jelölik meg, mert amikor ez a lista készült, akkor Simeon törzse már beolvadt Júdába.

19,10 Zebulon területe Galilea közepén fekszik, egyenlő távolságban a Földközi-tengertől és a Genezáreti tótól.

19,17 Isszakár területe a Jordán és a Tábor hegy között terült el. A Tábor hegy volt Isszakár és Zebulon törzsének ősi magaslata, ahol áldozataikat bemutatták (vö. MTörv 33,18-19; Óz 5,1).

19,24 Áser területe a Kármel hegyvidéke (a mai Haifa is ide tartozik).

19,32 Naftali területe határos Áser, Zebulon, Isszakár és Manassze birtokával. Hozzá tartozik Kinneret városa (35), melyről a Genezáreti tó a nevét kapta.

19,34 Homályos kiegészítés, joggal hiányzik a görög szövegből.

19,40 Dán kénytelen lesz elvándorolni Jeruzsálem környékéről (40-46) a Genezáreti tó északi partvidékére (47.v.; vö. Bír 1,34; 18,1-29).

19,50 Józsue sírja is itt volt (Bír 2,9).

Előző fejezet Következő fejezet