Keresés a Bibliában

8 1Ezek után az történt, hogy Dávid megverte és leigázta a filiszteusokat, s így Dávid kiragadta a kormány gyeplőjét a filiszteusok kezéből. 2Megverte továbbá a moabitákat, s lefektette őket a földre, s kötéllel végigmérte soraikat: mindig két kötélnyit mért le, az egyiket megölette, a másikat életben hagyta. Így lettek a moabiták Dávid adófizető szolgáivá. 3Megverte továbbá Dávid Adarézert, Rohób fiát, Szóba királyát, amikor az elindult, hogy helyreállítsa uralmát az Eufrátesz folyó mellett. 4Dávid ezerhétszáz lovast és húszezer gyalogost ejtett foglyul seregéből, de valamennyi szekeres ló inát elvágatta, és csak száz fogatot hagyott meg belőlük. 5Ekkor eljöttek a damaszkuszi szírek, hogy segítséget nyújtsanak Adarézernek, Szóba királyának, de Dávid megvert a szírek közül huszonkétezer embert. 6Aztán Dávid őrséget helyezett a damaszkuszi Szíriába, s a szírek Dávid adófizető szolgái lettek, mert az Úr mindenütt megoltalmazta Dávidot, bármerre tartott. 7Ugyanakkor Dávid elvette azokat az arany fegyvereket, amelyek Adarézer szolgáin voltak, és elvitte Jeruzsálembe. 8Tébából és Berótból, Adarézer városaiból pedig igen sok rézre tett szert Dávid király.
9Ekkor Tóu, Hamat királya meghallotta, hogy Dávid megverte Adarézer egész haderejét. 10Erre Tóu elküldte a fiát, Jórámot Dávid királyhoz, hogy köszöntse és üdvözölje, s megköszönje, hogy Adarézerrel megvívott és azt megverte – Adarézer ugyanis ellensége volt Tóunak –, és aranytárgyakat, ezüsttárgyakat és réztárgyakat vigyen neki. 11Dávid király ezeket is az Úrnak szentelte, azzal az arannyal és ezüsttel együtt, amelyet a különböző meghódított nemzetektől szentelt Neki: 12a szírektől, a moabitáktól, Ammon fiaitól, a filiszteusoktól, az amalekitáktól, továbbá Adarézernek, Szóba királyának, Rohób fiának zsákmányából.
13Akkor is hírnevet szerzett magának Dávid, amikor visszatért Edom leverése után, mert a Sós-völgyben megvert tizennyolcezer embert, 14és Edomba őröket helyezett, s őrséget rendelt. Így egész Edom Dávid szolgája lett, mert az Úr mindenütt megoltalmazta Dávidot, bárhova tartott.
15Dávid egész Izraelen uralkodott, ítéletet és igazságot szolgáltatott egész népének. 16Joáb, Száruja fia volt a sereg fővezére, Jozafát, Áhiud fia volt a jegyző, 17Szádok, Ahitób fia és Ahimelek, Abjatár fia voltak a papok, Szeraja, az íródeák, 18Benája, Jojáda fia a keretiek és feletiek vezetője, Dávid fiai pedig papok voltak.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

8,2 Az 1 Sám 22,3 szerint Dávid jó kapcsolatban állt a moábitákkal. Nem tudjuk, mi lehetett az oka ennek a vérengzésnek.

8,3 Szóba arám városállam volt Damaszkusztól északra.

8,9 Hamat az Orontesz folyó partján fekszik.

8,11 »Szentelt«: vagy »zsákmányolt« (vö. 1 Krón 18,11).

8,13 Vö. 1 Krón 18,12.

8,17 Helyesen: »Abjatár, Ahimelek fia« (vö. 1 Sám 22,20; 23,6; 30,7). Abjatár a nóbi mészárlás (vö. 1 Sám 22) túlélője, Áron leszármazottja, Szádok pedig Jeruzsálem jebuzita papjainak egyike volt. Mivel a trónviszályok idején Salamon pártjára áll, ő lesz a főpap (1Kir 2,35). Ez 44,15 szerint csakis cádokita (vö. »szaddúceus«) származású pap lehet főpap.

8,18 Vö. 20,23. A keretiek és a feletiek Dávid nem-izraelita zsoldosai voltak (vö. 15,18; 20,7.23; 1Kir 1,38.44).

Előző fejezet Következő fejezet