Keresés a Bibliában

10 1Roboám el is ment Szíchembe: ott gyűlt ugyanis egybe egész Izrael, hogy őt királlyá tegye. 2Amikor azonban meghallotta ezt Jeroboám, Nábát fia, aki Egyiptomban tartózkodott, (oda menekült ugyanis Salamon elől), azonnal visszatért. 3El is hívták, és ő eljött egész Izraellel és ezeket mondta Roboámnak: 4»Atyád igen kemény igával sújtott minket: te könnyebb dolgokat parancsolj, mint atyád, aki nehéz szolgaságot rakott ránk, és enyhíts egy kissé a terhen s akkor szolgálni fogunk neked.« 5Ő így válaszolt: »Három nap múlva jöjjetek vissza hozzám.«
Amikor aztán a nép eltávozott, 6tanácsot tartott azokkal a vénekkel, akik atyja, Salamon előtt szolgáltak, amíg élt. Megkérdezte tőlük: »Mit tanácsoltok, mit feleljek a népnek?« 7Ők azt mondták neki: »Ha megnyered e nép tetszését s kegyes szavakkal megnyugtatod őket, szolgálni fognak neked minden időben.« 8Ám ő figyelmen kívül hagyta a vének tanácsát, és azokkal az ifjakkal kezdett tanácskozni, akik vele nevelkedtek s az ő kíséretét alkották. 9Ezt kérdezte tőlük: »Mit láttok jónak, vagy mit kell felelnem e népnek, amely azt mondta nekem: ‘Enyhíts azon az igán, amelyet atyád reánk rakott.’« 10Ők úgy feleltek neki, mint ifjak s mint akik vele nevelkedtek a gyönyörökben, s azt mondták: »Így szólj a néphez, amely azt mondta neked: ‘Atyád súlyos igát rakott ránk, te könnyíts rajta’ – így felelj neki: Az én kisujjam vastagabb, mint atyám dereka! 11Atyám nehéz igát rakott rátok, én még nehezebbel tetézem: atyám ostorral vert titeket, én skorpióval foglak verni titeket.«
12Jeroboám el is jött a harmadik napon az egész néppel együtt Roboámhoz, úgy, ahogy ez meghagyta nekik: »Térjetek vissza hozzám három nap múlva!« 13A király keményen felelt, és figyelmen kívül hagyva a vének tanácsát,

14az ifjak kívánsága szerint így szólt:
»Atyám nehéz igát rakott rátok:
én azt nehezebbé teszem,
atyám ostorral vert titeket:
én skorpióval foglak verni titeket.«

15Nem hallgatta meg tehát a nép kérését, mert Isten meg akarta valósítani szavát, amelyet a silói Áhia által Jeroboámhoz, Nábát fiához intézett.

16Amikor a király ilyen keményen felelt, az egész nép így szólt hozzá:
Azzal Izrael visszatért sátraiba.»Nincs nekünk részünk Dávidban,
nincs örökségünk Izáj fiában.
Térj vissza sátraidba Izrael,
te pedig legeltesd a magad házát, Dávid!«

17Izraelnek azokon a fiain azonban, akik Júda városaiban laktak, továbbra is Roboám uralkodott. 18Erre Roboám király elküldte hozzájuk Adurám robotfelügyelőt, de Izrael fiai halálra kövezték őt. Ekkor Roboám király gyorsan szekérre szállt és Jeruzsálembe menekült. 19Így pártolt el Izrael Dávid házától mind a mai napig.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet